Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Hãy cho biết: a) Vị trí của sắt trong bảng tuần hoàn.

Câu 1:

Hãy cho biết:

a) Vị trí của sắt trong bảng tuần hoàn.

b) Cấu hình electron nguyên tử và các ion sắt.

c) Tính chất hóa học cơ bản của sắt (dẫn ra những phản ứng minh hoạ, viết phương trình hóa học).

Lời giải:

a) Vị trí của sắt trong bảng tuần hoàn

- Sắt là kim loại chuyển tiếp ở nhóm VIIIB, chu kỳ 4, ô 26.

b) Cấu hình electron nguyên tử và các ion sắt

- Cấu hình electron nguyên tử:

hoặc viết gọn [Ar].

Sắt thuộc nhóm nguyên tố d

c) Tính chất hóa học cơ bản của sắt

Sắt có tính khử trung bình. Các số oxi hóa phổ biến của sắt là +2 và +3.