Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Giữa tinh bột, saccarozo, glucozo có điểm chung là: A. chúng thuộc loại cacbohidrat

Câu 1:

Giữa tinh bột, saccarozo, glucozo có điểm chung là:

A. chúng thuộc loại cacbohidrat

B. Đều tác dụng được với Cu cho dung dịch xanh lam

C. Đều bị thủy phân bởi dung dịch axit

D. Đều không có phản ứng tráng bạc

Lời giải:

Đáp án A