Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Đốt cháy một hợp chất hữu cơ có 6 nguyên tử cacbon trong phân tử thu được hỗn hợp sản phâm

Câu 1:

Đốt cháy một hợp chất hữu cơ có 6 nguyên tử cacbon trong phân tử thu được hỗn hợp sản phâm CO2 và nước theo tỉ lệ mol 1:1. Hợp chất đó có thể là hợp chất nào trong các hợp chất dưới đây. Biết rằng số mol oxi tiêu thụ bằng số mol CO2 thu được?

A. Glucozơ C6H1206

B. Xiclohexanol C6H120

C. Axit hexanoic C5H11COOH

D. Hexanal:C6H120

Lời giải:

Đáp án A