Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Điền vào ô trống ở cuối câu chữ Đ(đúng), chữ S(sai) sao cho thích hợp:

Câu 1:

Điền vào ô trống ở cuối câu chữ Đ(đúng), chữ S(sai) sao cho thích hợp:

Lời giải:

A - S

B - Đ

C - Đ

D - S