Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Điền vào chỗ trống ở cuối mỗi câu sau chữ Đ nếu phát biểu đó đúng, chữ S nếu phát biểu đó sai

Câu 1:

Điền vào chỗ trống ở cuối mỗi câu sau chữ Đ nếu phát biểu đó đúng, chữ S nếu phát biểu đó sai

Lời giải:

a) Đ

b) S

c) Đ

d) Đ