Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Để xác định hàm lượng của FeCO3 trong quặng xiđerit, người ta làm như sau

Câu 1:

Để xác định hàm lượng của trong quặng xiđerit, người ta làm như sau: Cân 0,6 gam mẫu quặng, chế hóa nó theo một quy trình hợp lí, thu được dung dịch trong môi trường loãng. Chuẩn độ dung dịch thu được bằng dung dịch chuẩn 0,025M thì dùng vừa hết 25,2 ml dung dịch chuẩn thu được. Hãy tính % theo khối lượng của trong quặng =116 g/mol.

A. % =12,18%

B. % = 60,9%

C. % = 24,26%

D. % = 30,45%

Lời giải:

= 6,3. (mol)

Phản ứng chuẩn độ:

+ + ( + + + O

= 5. = 3,15. mol

= =

= 3,15..116 = 0,3654 (gam)

% = (0,3654/0,6).100% = 60,9%

Đáp án B