Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Dãy các ion kim loại nào sau dây bị Zn khử thành kim loại?

Câu 1:

Dãy các ion kim loại nào sau dây bị Zn khử thành kim loại?

A. , ,

B. , , .

C. , ,

D. , ,.

Lời giải:

Đáp án C