Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Có nhận xét gì về tính chất hóa học của các hợp chất Cr(II), Cr(III) và Cr(VI)? dẫn ra những phản ứng hóa học để chứng minh.

Câu 1:

Có nhận xét gì về tính chất hóa học của các hợp chất Cr(II), Cr(III) và Cr(VI)? dẫn ra những phản ứng hóa học để chứng minh.

Lời giải:

Cr(II) có tính khử mạnh:

+

Cr(III) vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.

+ Zn → +

+ + 16NaOH →

+ 12NaCl + O

Cr(VI) có tính oxi hóa mạnh.

+ + + O