Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Có 5 dung dịch riêng rẽ. Mỗi dung dịch chứa 1 cation sau đây

Câu 1:

Có 5 dung dịch riêng rẽ. Mỗi dung dịch chứa 1 cation sau đây: , , , , , nồng độ khoảng 0,1 M. Bằng cách dùng dung dịch NaOH cho lần lượt vào từng dung dịch, có thể nhận biết tối đa được mấy dung dịch:

A. 2 dung dịch.

B. 3 dung dịch.

C. 1 dung dịch.

D. 5 dung dịch.

Lời giải:

Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào các mẫu thử cho đến dư đồng thời đun nhẹ:

- Mẫu sủi bọt khí mùi khai là :

+ + O

- Mẫu tạo kết tủa trắng đục là

+ → Mg

- Mẫu tạo kết tủa trắng xanh là

+ → Fe

- Mẫu tạo kết tủa đỏ là

+ → Fe

- Mẫu tạo kết tủa và kết tủa tan là

+ → Al

Al + → Al