Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Có 5 dung dịch hóa chất không nhãn, mỗi dung dịch nồng độ khoảng 0.1M của một trong các muối sau

Câu 1:

Có 5 dung dịch hóa chất không nhãn, mỗi dung dịch nồng độ khoảng 0.1M của một trong các muối sau: KCl , Ba(, , , . Chỉ dùng một dung dịch thuốc thử loãng nhỏ trực tiếp vào mỗi dung dịch, thì có thể phân biệt tối đa mấy dung dịch?

A. 2 dung dịch.

B. 3 dung dịch.

C. 4 dung dịch.

D. Cả 5 dung dịch.

Lời giải:

Đáp án D.

không phản ứng với KCl và

phản ứng với Ba( tạo kết tủa và có khí bay ra

Ba( + ↓ + ↑ + O

tạo khí không màu, mùi thối với S

+ S → + S ↑ mùi trứng thối

tạo khí không màu, không mùi với

+ + O +

Dùng dung dịch Ba( đã nhận được cho vào 2 dung dịch còn lại nhận ra vì có kết tủa, còn KCl thì không

Ba( + ↓ +