Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Cho phương trình hóa học: 2Cr + 3Sn2+ → 2Cr3+ + 3Sn

Câu 1:

Cho phương trình hóa học: 2Cr + + 3Sn

Câu nào diễn tả đúng vai trò các chất?

A. Cr là chất oxi hóa, là chất khử.

B. Cr là chất khử, là chất oxi hóa.

C. là chất khử, là chất oxi hóa.

D. là chất khử, là chất oxi hóa.

Lời giải:

Đáp án B