Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Cho Al+HNO3→Al(NO3)3+NO+H2O, số phân tử HNO3 bị Al khử

Câu 1:

Cho Al + → Al( + NO + O, số phân tử bị Al khử và số phân tử tạo muối nitrat là bao nhiêu?

A. 1 và 3

B. 3 và 2

C. 4 và 3

D. 3 và 4.

Lời giải:

Đáp án A