Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Chất nào sau đây không bị phân hủy khi nung nóng?

Câu 1:

Chất nào sau đây không bị phân hủy khi nung nóng?

A. Mg(

B.

C.

D. Mg

Lời giải:

Đáp án C