Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: a) Tính chất hóa học chung của hợp chất sắt (II) là gì? Dẫn ra những phản ứng hóa học để chứng minh những điều đã khẳng định

Câu 1:

a) Tính chất hóa học chung của hợp chất sắt (II) là gì? Dẫn ra những phản ứng hóa học để chứng minh những điều đã khẳng định( viết phương trình hóa học)

b) Tính chất hóa học chung cho hợp chất sắt (III) là gì? Dẫn ra những phản ứng hóa học để chứng minh những điều khẳng định (viết phương trình hóa học)

Lời giải:

a) Hợp chất Fe(II) vừa có tính oxi hóa , vừa có tính khử

+ Tính khử :

+

3FeO + → 3Fe( + NO + O

+ Tính oxi hóa:

Zn + → Fe +

b) Hợp chất Fe(III) có tính oxi hóa :

+ CO → 2FeO +

( + Cu → +