Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: a) Phản ứng hóa học xảy ra trong pin điện hóa 2Cr + 3Cu2+ → 2Cr3+ + 3Cu

Câu 1:

a) Phản ứng hóa học xảy ra trong pin điện hóa :

2Cr + + 3Cu

của pin điện hóa là :

A. 0,40V

B. 1,08V

C. 1,25V

D. 2,5V

Biết = +0,34; = -0,74 V

b) Phản ứng hóa học xảy ra trong pin điện hóa :

+ 3Ni → 2Au +

của pin điện hóa là :

A. 3,75 V

B. 2,25 V

C. 1,76 V

D. 1,25 V

Lời giải:

a) Đáp án B

= -

= 0,34 - (-0,74)= 1,08 V

b) Đáp án C

= -

= 1,5 – (-0,26) = 1,76 V