Sách Giải Bài Tập và SGK

Bài thực hành 8

Thí nghiệm 1. Nhận biết NH4+ và CO3 2-

- Tiến hành TN:

   + Ống 1: Lấy dd ( cho tác dụng với dd HCl loãng, quan sát hiện tượng

   + Lần lượt cho dd ( (ống 2) và (ống 3) tác dụng với lượng dư dd NaOH, đun nóng nhẹ, để trên miệng mỗi ống nghiệm 1 mảnh giấy quỳ tím ẩm.

- Hiện tượng:

   + Ống 1: Có khí không màu thoát ra

   + Ống 2: Có khí mùi khai thoát ra

   + Ống 3: Không có hiện tượng gì

- Giải thích, PTHH:

   + Ống 1: Tạo khí do xảy ra phản ứng trao đổi giữa muối ( và axit HCl

   ( + 2HCl → Cl + + O

   + Ống 2: Có khí mùi khai do ( tác dụng với NaOH sinh ra OH

   Đun nóng nhẹ phân hủy ngay thành khí có mùi khai

   ( + 2NaOH → OH +

   + Ống 3: Muối không phản ứng với NaOH

Thí nghiệm 2. Nhận biết các ion Fe2+, Fe3+

- Tiến hành TN:

   + Cho dd KSCN tác dụng với dd . Quan sát

   + Cho dd KOH (hoặc ) tác dụng với dd . Để lắng kết tủa

   + Cho dd tác dụng với dd NaOH (hoặc ). Để lắng kết tủa

- Hiện tượng, PTHH:

   + Cho dd KSCN tác dụng với dd tạo phức màu đỏ máu

+ → Fe

   + Cho dd KOH tác dụng với dd tạo kết tủa nâu đỏ

+ → Fe

   + Cho dd tác dụng với dd NaOH tạo kết tủa trắng xanh

+ → Fe

   Để 1 thời gian kết tủa chuyển màu vàng nâu do:

   2Fe + 1/2 + O → 2Fe

Thí nghiệm 3. Nhận biết cation Cu2+

- Tiến hành TN:

   + Lấy vào ống nghiệm 1 ít dd

   + Thêm từ từ dd loãng

   + Tiếp tục thêm đến khi tủa tan hết.

- Hiện tượng:

Tạo kết tủa xanh, sau đó kết tủa tan tạo phức có màu xanh lam đặc trưng.

- Giải thích:

Lúc đầu tác dụng với tạo kết tủa Cu.

Sau đó kết tủa tan trong dư tạo phức.

PTHH:

+ + O → Cu +

Cu + → [Cu(] +

Thí nghiệm 4. Nhận biết anion NO3-

- Tiến hành TN:

   + Lấy vào ống nghiệm 1 ít dd , thêm vào 1 ít bột Cu, đun nóng nhẹ.

   + Thêm vài giọt dd loãng, đun nhẹ.

- Hiện tượng:

Cu tan tạo dung dịch màu xanh, xuất hiện khí không màu bị hóa nâu ngoài không khí.

- Giải thích:

Bột Cu tan tạo thành dung dịch màu xanh, tạo khí NO bay lên tác dụng với oxi trong không khí tạo thành khí màu đỏ nâu.

PTHH:

3Cu + + + 2NO + O

2NO +