Sách Giải Bài Tập và SGK

Bài thực hành 3

Thí nghiệm 1: Suất điện động của các pin điện hóa Zn - Cu và Zn - Pb

a) Pin điện hóa Zn - Cu

- Tiến hành TN:

   + Lắp pin điện hóa theo sơ đồ hình 5.3

  

 + Nhúng lá Zn vào cốc đựng dd 1M, nhúng lá Cu vào cốc đựng dd 1M

   + Nối 2 dd muối trong 2 cốc bằng cầu nối đựng dd

   + Nối 2 điện cực với vôn kế, điện cực Zn ở bên trái và điện cực Cu ở bên phải

- Số liệu:

Suất điện động của pin điện hóa Zn-Cu đo được là 1,1V

b) Pin điện hóa Zn - Pb-

Tiến hành TN:

   + Lắp pin điện hóa Zn - Pb tương tự như sơ đồ của pin điện hóa Zn - Cu

   + Nhúng lá Zn vào cốc đựng dd 1M, nhúng lá Cu vào cốc đựng dd Pb() 1M

   + Nối 2 dd muối trong 2 cốc bằng cầu nối đựng dd

   + Nối 2 điện cực với vôn kế, điện cực Zn ở bên trái và điện cực Pb ở bên phải

- Số liệu:

Suất điện động của pin điện hóa Zn - Pb đo được là 0,63V

⇒ Suất điện động của pin điện hóa Zn - Cu lớn hơn của pin điện hóa Zn-Pb

Thí nghiệm 2: Điện phân dung dịch CuSO4, các điện cực bằng graphit

- Tiến hành TN:

   + Lắp dụng cụ điện phân dd như hình sau:

   + Điều chỉnh dòng điện đi qua vào dung dịch

- Hiện tượng:

   + Ở cực (-) xuất hiện kim loại màu đỏ bám trên catot

   + Ở cực (+) xuất hiện bọt khí

- Giải thích:

Khi có dòng điện:

   + Ở cực (+) xảy ra sự oxi hóa O sinh ra khí

   + Ở cực (-) xảy ra sự khử thành Cu

- Sơ đồ điện phân: