Sách Giải Bài Tập và SGK

Bài thực hành 2

1. Thí nghiệm 1: Phản ứng brom hóa anilin

- Tiến hành TN:

   + Cho vào ống nghiệm 0,5 ml dung dịch anilin bão hòa + 1ml nước brom bão hòa.

   + Lắc đều, quan sát hiện tượng.

- Hiện tượng:

Mất màu nước brom, xuất hiện kết tủa trắng.

- Giải thích:

do xảy ra phản ứng thế nhân thơm của anilin với tạo kết tủa 2,4,6-tribromanilin.

PTHH:

2. Thí nghiệm 2: Phản ứng của glyxin với chất chỉ thị

- Tiến hành TN:

   + Cho vào ống nghiệm 1ml dd glyxin 2%.

   + Nhúng giấy quỳ vào ống nghiệm, quan sát.

- Hiện tượng:

Giấy quỳ không đổi màu.

- Giải thích:

Phân tử glyxin ( N--COOH) có 1 nhóm COOH và 1 nhóm nên dung dịch gần như trung tính dó đó không làm quỳ tím đổi màu.

3. Thí nghiệm 3: Phản ứng màu của protein với Cu(OH)2

- Tiến hành TN:

   + Cho vào ống nghiệm 1ml dd protein (lòng trắng trứng).

   + Thêm tiếp 1ml dd NaOH 30% và 1 giọt 2%.

   + Lắc đều, quan sát.

- Hiện tượng:

Xuất hiện màu tím đặc trưng.

- Giải thích:

Cu (tạo từ phản ứng + NaOH) đã phản ứng với 2 nhóm peptit (CO-NH) cho sản phẩm màu tím đặc trưng (màu biure).