Sách Giải Bài Tập và SGK

Bài thực hành 1

1. Thí nghiệm 1: Điều chế etyl axetat

- Tiến hành TN:

+ Cho vào ống nghiệm khô:

1ml OH, 1ml COOH nguyên chất và 1 giọt đặc.

+ Lắc đều, đun cách thủy 5-6 phút.

+ Làm lạnh, rót vào ống nghiệm 2ml dd NaCl bão hòa.

- Hiện tượng:

có lớp este mùi thơm tạo thành nổi lên trên dd NaCl.

- Giải thích:

Este gần như không tan trong nước nên chất lỏng thu được phân 2 lớp, este nhẹ nổi lên trên bề mặt.

- PTHH

2. Thí nghiệm 2: Phản ứng của glucozo với Cu(OH)2

- Tiến hành TN:

   + Cho vào ống nghiệm 2-3 giọt 5%, 1ml dd NaOH 10%

   + Lắc nhẹ, gạn lấy kết tủa Cu

   + Thêm vào ống nghiệm 2ml dd glucozo 1%

   + Lắc nhẹ sau đó đun nóng, để nguội. Quan sát

- Hiện tượng:

+ Lúc đầu xuất hiện kết tủa do:

+ 2NaOH→ Cu +

+ Nhỏ dd glucozơ vào kết tủa

Cu bị tan cho phức đồng glucozơ, dd xanh lam.

 + Cu → (Cu + O

+ Sau đó khi đun nóng màu xanh của phức nhạt dần và xuất hiện kết tủa đỏ gạch.

CHO + 2Cu →

COOH+ O + O

- Giải thích:

Glucozo phản ứng làm tan kết tủa Cu tạo phức màu xanh lam. Khi đun nóng xảy ra phản ứng của Cu với nhóm CHO của glucozo nên tạo kết tủa đỏ gạch của O.

3. Thí nghiệm 3: Tính chất của saccarozo

Thí nghiệm a)

- Tiến hành TN:

   + Rót 1,5ml dd saccarozo 1% vào ống nghiệm chứa Cu (điều chế ở TN 2)

   + Lắc nhẹ, quan sát. Sau đó đun nóng dung dịch.

- Hiện tượng:

Kết tủa Cu tan tạo phức màu xanh đậm.

- Giải thích:

saccarozo là 1 poliol có nhiều nhóm OH kề nhau nên đã phản ứng với Cu tạo ra phức đồng có màu xanh đậm.

- PTHH:

 + Cu → (Cu + O

Thí nghiệm b)

- Tiến hành TN:

   + Rót vào ống nghiệm 1,5ml dd saccarozo 1%, 0,5ml dd .

   + Đun nóng dd 2-3 phút.

   + Để nguội, cho từ từ (tinh thể) khuấy đều đến khi ngừng thoát khí .

   + Rót dd vào ống nghiệm đựng Cu.

   + Lắc đều cho tan, đun nóng.

- Hiện tượng:

   + Kết tủa Cu bị tan cho phức đồng glucozơ, dd xanh lam.

   + Sau đó khi đun nóng màu xanh của phức nhạt dần và xuất hiện kết tủa đỏ gạch.

- Giải thích:

Saccarozo bị thủy phân trong môi trường axit tạo ra glucozo và fructozo.

- PTHH:

(glucozo)+ (fructozo)

Thêm khi ngừng thoát khí => hết .

- PTHH:

+ + O +

Dd làm tan kết tủa Cu có phản ứng của glucozo với Cu.

- PTHH:

+ Cu→(Cu + O

Khi đun nóng phản ứng tạo O đỏ gạch do gốc CHO của glucozo phản ứng với Cu.

- PTHH:

CHO+2CuCOOH+O+ O

4. Thí nghiệm 4: Phản ứng của hồ tinh bột với iot.

- Tiến hành TN:

   + Cho vào ống nghiệm 2ml dd hồ tinh bột 2% và thêm vài giọt hồ tinh bột.

   + Lắc nhẹ, đun nóng quan sát. Để nguội quan sát lại hiện tượng.

- Hiện tượng:

Nhỏ dd iot vào hồ tinh bột → dd màu xanh; đun nóng → mất màu; để nguội → dd màu xanh trở lại.

- Giải thích:

Phân tử tinh bột hấp thụ iot tạo ra dd có màu xanh. Khi đun nóng, iot bị giải phóng ra khỏi phân tử tinh bột làm mất màu xanh tím. Khi để nguội, iot bị hấp thụ trở lại làm cho dd có màu xanh.