Sách Giải Bài Tập và SGK

Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

1. Lực hạt nhân

    - Khái niệm: các nuclôn trong hạt nhân hút nhau bằng một lực rất mạnh, gọi là lực hạt nhân, có tác dụng liên kết các nuclôn tạo nên hạt nhân bền vững.

    - Tính chất:

       +) Không cùng bản chất với với lực tĩnh điện hay lực hấp dẫn .

       +) Là lực tương tác mạnh

       +) Chỉ phát huy tác dụng trong phạm vi cỡ kích thước hạt nhân ≈ 10-15 m

2. Năng lượng liên kết của hạt nhân.

    - Độ hụt khối: Khối lượng của hạt nhân luôn nhỏ hơn tổng khối lượng của các nuclôn tạo thành hạt nhân đó. Độ chênh lệch giữa 2 khối lượng đó gọi là độ hụt khối (∆m) của hạt nhân:

    ∆m = (Z.mp + (A - Z) mn ) - mX

    - Năng lượng liên kết Wlk: là năng lượng cần để liên kết các nuclôn để tạo thành một hạt nhân, hay năng lượng tỏa ra khi mọt hạt nhân tách thành các nuclôn riêng biệt.

    Wlk = [Z.mp + (A - Z) mn - mX ] c2 = ∆m.c2

    - Năng lượng liên kết riêng Wlkr: là đại lượng đặc trưng cho độ bền vững của hạt nhân, Wlkr càng lớn hạt nhân càng bền vững. Những hạt nhân bền vững ở khoảng giữa của bảng tuần hoàn 50 < A < 80.

    Wlkr = Wlk/A

3. Phản ứng hạt nhân


    - Khái niệm: phản ứng hạt nhân là mọi quá trình dẫn đến biến đổi hạt nhân

    - Phân loại: gồm 2 loại

       +) Phản ứng hạt nhân tự phát: là quá trình một hạt nhân không bền vững tự phân rã thành các hạt nhân khác. VD: phóng xạ.

    A → B + C

       +) Phản ứng hạt nhân kích thích: quá trình các hạt nhân tương tác với nhau tạo ra các hạt nhân khác. VD: phản ứng nhiệt hạch, phản ứng phân hạch.

    A + B → C + D

4. Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân:

    Với phản ứng hạt nhân:

Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân - Lý thuyết Vật Lý 12 đầy đủ    

Có các định luận bảo toàn sau:

    - Định luật bảo toàn điện tích:

    Z1 + Z2 = Z3 + Z4

    - Định luật bảo toàn nuclôn (số khối A):

    A1 + A2 = A3 + A4

    Chú ý: số hạt nơtron (A-Z) không được bản toàn

    - Định luật bảo toàn động lượng:

Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân - Lý thuyết Vật Lý 12 đầy đủ    

- Định luật bảo toàn năng lượng

    mtrước.c2 = msau.c2 + ∆E

    ↔ ∆E = (mtrước - msau) c2 = (mA + mB - mC - mD)c2

    Với ∆E là năng lượng phản ứng

  ∆E > 0: phản ứng tỏa năng lượng |∆E|

    ∆E < 0: phản ứng thu năng lượng |∆E|