Sách Giải Bài Tập và SGK

Điện từ trường

I. Mối quan hệ giữa điện trường và từ trường

    - Nếu tại một nơi có một từ trường biên thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một điện trường xoáy (là điện trường có đường sức điện là đường cong kín).

    - Nếu tại một nơi có điện trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một tư trường. đường sức của từ trường bao giờ cũng khép kín.

II. Điện từ trường

    - Từ nhận xét trên ta thấy điện trường biến thiên và từ trường biến thiên có mối liên hệ mật thiết với nhau. Chúng cùng tồn tại, cùng biến đổi trong một trường thống nhất là điện từ trường

    So sánh giữa điện trường, từ trường, điện từ trường

III.Thuyết điện từ Măc-xoen:

    - Là một hệ thống bốn phương tình diễn tả mối quan hệ giữa:

       +) Điện tích, điện trường, dòng điện và từ trường.

       +) Sự biến thiên cử từ trường theo thời gian và điện trường xoáy.

       +) Sự biến thiên của điện trường theo thời gian và từ trường.