Sách Giải Bài Tập và SGK

Công suất điện tiêu thụ của mạch xoay chiều. Hệ số công suất

I) Công suất của mạch điện xoay chiều.    

* Xét mạch điện xoay chiều có điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện xoay chiều trong mạch lần lượt là:

    u = U√2cos⁡(ωt)

    i = I√2cos⁡(ωt + φ)

Công suất tức thời

    - của đoạn mạch là p = ui = 2UIcos⁡(ωt) cos⁡(ωt + φ)

    = UI[cosφ + cos⁡(2ωt + φ)]

Công suất trung bình

    - trong một chu kỳ T là: trong 1 T

    - Nều thời gian dùng điện t >> T thì P cũng là công suất tiêu thụ điện trung bình của mạch trong thời gian t: P = UIcosφ

II) Hệ số công suất

    - Trong đó cosφ được gọi là hệ số công suất ( vì - π/2 < φ < π/2 nên 0 < cosφ < 1).

    - Ý nghĩa cosφ: thể hiện tỷ lệ giữa khả năng cung cấp công suất điện cho mạch (UI) và công suất điện thực tế tiêu thụ trong mạch

    - Từ hình vẽ giản đồ vecto của mạch RLC mắc nối tiếp ta có:

Nhận xét:

    - Như vậy điện năng chỉ tiêu thụ trên R mà không tiêu thụ trên L và C.

Biến đổi công thức tính công suất:

    -

    - Khi đó điện năng tiêu thụ của mạch trong khoảng thời gian t là: W= P.t