Sách Giải Bài Tập và SGK

Cách tính Công suất của dòng điện xoay chiều

A. Phương pháp & Ví dụ

1. Phương pháp

2. Ví dụ

Ví dụ 1:

Đặt điện áp u = 100√2cos(100πt) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh với L, R có độ lớn không đổi và C = 1/20π mF. Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu mỗi phần tử R, L và C có độ lớn như nhau. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

A. 80 W.

B. 50 W.

C. 100 W.

D. 125 W.

Hướng dẫn:

Do điện áp hai đầu mỗi phần tử bằng nhau nên ta có:

= =

→ I. R = I. = I.

→ R = =

Khi đó hiện tượng cộng hưởng sẽ xảy ra.

= 1/ ωC nên R = 200Ω .

Công suất tiêu thụ của đoạn mạch:

Ví dụ 2:

Đặt một điện áp u = 120√6cos(100πt) vào hai đầu một đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết R = 50 Ω, độ lệch pha giữa điện áp ở hai dầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch là π/6. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

A. 216 W.

B. 648 W.

C. 864 W.

D. 468 W.

Hướng dẫn:

chọn B.

Ví dụ 3:

Đặt điện áp u = cos(ωt + π/3)(V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức i = √6(ωt + π/6)(A) và công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng 150 W. Giá trị bằng

A. 100 V.

B. 100√3 V.

C. 120 V.

D. 100√2 V.

Hướng dẫn:

Góc lệch pha giữa u và i trong mạch:

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1.

Đặt điện áp u = 400cos(100πt + π/3) (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp có R = 200 Ω, thấy dòng điện và hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch lệch pha nhau 60°. Tìm công suất tiêu thụ của đoạn mạch?

A. 150 W.    B. 250 W.

C. 100 W.    D. 50 W.

Lời giải

Chọn C


Câu 2.

Cho đoạn mạch RLC, đặt vào đoạn mạch điện áp xoay chiều u = U√2cos100πt (V). Khi U = 100 V thì cường độ dòng điện trong mạch trễ pha hơn điện áp là π/3 và công suất tỏa nhiệt của đoạn mạch là 50 W. Khi U = 100√3 V, để cường độ dòng điện hiệu dụng vẫn như cũ thì cần ghép nối tiếp với đoạn mạch trên điện trở có giá trị

A. 50 Ω    B. 100 Ω

C. 200 Ω    D. 73,2 Ω

Lời giải

Chọn B


Câu 3.

Đặt điện áp u = 200cos100πt (V) vào đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R = 100 Ω, tụ điện có điện dung C = 15,9 μF và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Biết công suất tiêu thụ của mạch là 100 W và cường độ dòng điện trong mạch sớm pha so với hiệu điện thế giữa hai đầu mạch. Giá trị của cuộn cảm và biểu thức cường độ dòng điện qua mạch được xác định

Lời giải

Chọn B


Câu 4.

Đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điện áp đặt vào hai đầu mạch có tần số 50 Hz. Ban đầu độ lệch pha giữa điện áp giữa hai đầu mạch và dòng điện là 60° thì công suất tiêu thụ trong mạch là 50 W. Thay đổi C để điện áp giữa hai đầu mạch cùng pha với i thì mạch tiêu thụ công suất là

A. 100 W.    B. 200 W

C. 50 W.    D. 120 W.

Lời giải

Chọn B


Câu 5.

Cho mạch xoay chiều gồm cuộn dây không thuần cảm có độ tự cảm L, điện trở r mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi. Điện áp ở 2 đầu đoạn mạch u = U√2cos100πt V. Khi C = thì công suất mạch có giá trị là 240 W và i = I√2sin(100πt + π/3) A. Khi C = thì công suất của mạch cực đại. Xác định công suất cực đại đó?

A. 300 W.    B. 320 W

C. 960 W.    D. 480 W.

Lời giải

Chọn B


Câu 6.

Trong một mạch điện xoay chiều gồm một điện trở thuần mắc nối tiếp với một tụ điện. Điện áp hiệu dụng đặt vào đoạn mạch là 150 V, dòng điện chạy trong mạch có giá trị hiệu dụng 2 A. Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện là 90 V. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

A. 220 W.    B. 180 W.

C. 240 W.    D. 270 W.

Lời giải

Chọn C


Câu 7.

Đặt một điện áp u = 100√2cos100πt (V), (t đo bằng giây) vào hai đầu đoạn mạch gồm tụ C nối tiếp với cuộn dây thì điện áp hiệu dụng trên tụ là 100√3 V và trên cuộn dây là 200 V. Điện trở thuần của cuộn dây là 50 Ω . Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch là:

A. 150 W.    B. 100 W.

C. 120 W.    D. 200 W.

Lời giải

Chọn B


Câu 8.

Đặt một hiệu điện thế xoay chiều u = 120√2cos(100πt - π/6) V vào 2 đầu đoạn mạch RLC nối tiếp cuộn dây thuần cảm có L = 0,1/π H thì thấy điện áp hiệu dụng trên tụ và trên cuộn dây bằng nhau và bằng 1/4 điện áp hiệu dụng trên R. Công suất tiêu thụ trên mạch là

A. 360 W.    B. 180 W

C. 1440 W.    D. 120 W.

Lời giải

Chọn A


Câu 9.

Một đoạn mạch gồm cuộn dây nối tiếp với tụ điện có điện dung C = 0,1/π (mF). Đặt vào đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 100√2cos50πt (V) thì thấy điện áp giữa hai đầu cuộn dây sớm pha hơn dòng điện trong mạch là π/6 , đồng thời điện áp hiệu dụng trên cuộn dây gấp đôi trên tụ điện. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

A. 200 W.    B. 28,9 W.

C. 240 W.    D. 57,7 W.

Lời giải

Chọn B


Câu 10.

Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi. Khi C = dòng điện trong mạch là và công suất tiêu thụ của mạch là . Khi C = > thì dòng điện trong mạch là và công suất tiêu thụ là . Biết = vuông pha với . Xác định góc lệch pha φ và φ giữa điện áp hai đầu đoạn mạch với .

A. φ = π/6 và φ = -π/3

B. φ = -π/6 và φ = π/3

C. φ = -π/3 và φ = π/6

D. φ = -π/4 và φ = π/4

Lời giải

Chọn C


Câu 11.

Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây nối tiếp với tụ điện có điện dung . Khi đó dòng điện trong mạch là và công suất tiêu thụ của mạch là . Lấy một tụ điện khác C' = mắc song song với tụ điện thì dòng điện trong mạch là và công suất tiêu thụ là . Biết = vuông pha với . Xác định góc lệch pha φ và φ giữa điện áp hai đầu đoạn mạch với .

A. φ = π/6 và φ = -π/3

B. φ = -π/6 và φ = π/3

C. φ = π/4 và φ = -π/4

D. φ = -π/4 và φ = π/4

Lời giải

Chọn B