Sách Giải Bài Tập và SGK

Cách giải bài tập Mạch điện xoay chiều có L thay đổi

A. Phương pháp & Ví dụ

1. Phương pháp

Đoạn mạch RLC có L thay đổi:

2. Ví dụ

Ví dụ 1:

Cho mạch RLC có R = 100 Ω ; C = / 2π F cuộn dây thuần cảm có L thay đổi được đặt vào Hai đầu mạch điện áp u = 100√2cos100πt (V). Tính L để cực tiểu

Hướng dẫn:

L thay đổi để cực tiểu ⇒ Cộng hưởng

= ⇒ L = 2/π H

Đáp án B

Ví dụ 2:

Cho đoạn mạch R,L,C trong đó L biến thiên được, R = 100Ω , điện áphai đầu đoạn mạch u = 200cos100πt (V) . Khi thay đổi L thì cường độ dòng điện hiệu dụng đạt giá trị cực đại là

A. 2A.        B. 0,5 A.

C. 1/√2 A  D. √2 A.

Hướng dẫn:

L thay đổi để thì trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng.

Do đó = U / R = √2

Đáp án D.

Ví dụ 3:

Cho đoạn mạch điện không phân nhánh gồm một cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi được, một tụ điện C và một biến trở R. Biết điện áp xoay chiều giữa A và B có giá trị hiệu dụng và tần số luôn không đổi. Ban đầu L = , cho R thay đổi khi R = thì công suất tiêu thụ của mạch AB lớn nhất là = 92W. Sau đó cố định R = , cho L thay đổi, khi L = thì công suất tiêu thụ của mạch AB lớn nhất là . Giá trị của bằng:

A.184 W        B.46 W

C.276 W        D.92 W

Hướng dẫn:

Khi thay đổi R để công suất tiêu thụ đạt cực đại thì:

= / 2R (dựa vào dạng bài trước)

Khi giữ R cố định, thay đổi L thì công suất tiêu thụ của mạch lớn nhất khi = . Khi đó:

= / 2R = = 184 W

Đáp án A.

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1.

(THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội lần 7 – 2015). Mạch điện AB gồm R, L, C nối tiếp, = U√2cosωt (V). Chỉ có L thay đổi được. Khi L thay đổi từ đến thì:

A. Cường độ dòng điện luôn tăng.

B. Tổng trở của mạch luôn giảm.

C. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm luôn tăng.

D. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai bản tụ luôn tăng.

Lời giải

Chọn C.


Câu 2.

Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp theo thứ tự R, L, C trong đó cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Thay đổi L người ta thấy khi L = = 5/π H và khi L = = 1/(2π) thì cường độ dòng điện trên đoạn mạch trong hai trường hợp là như nhau. Để công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại thì L có giá trị:

Lời giải

Ta có:

Khi P = thì mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện ⇒ =    (2)

Từ (1) và (2) ta được:

Chọn B.


Câu 3.

Cho mạch điện xoay chiều gồm RLC mắc nối tiếp,cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 100√6cos100πt. Điều chỉnh độ tự cảm để điện áp trên hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại là thì điện áp hiệu dụng trên hai đầu tụ điện là = 200V. Giá trị

A. 300V      B. 100V

C. 150V      D. 250V

Lời giải

Nhận thấy = khi

Chọn A.


Câu 4.

Đặt điện áp xoay chiều u = cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm R, C và cuôn dây thuần cảm L thay đổi được. Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng ở hai đầu L đạt giá trị cực đại và bằng 100V, khi đó điện áp 2 đầu tụ bằng 36V. Giá trị hiệu dụng 2 đầu đoạn mạch là:

A. 64V      B. 80V

C. 48V      D. 136V

Lời giải

Cách giải 1:

Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng ở hai đầu L đạt giá trị cực đại

Chọn B.


Cách giải 2:

Khi L biến thiên mà ta có giản đồ như hình bên.

Theo hệ thức lượng của tam giác vuông ta có:

Chọn B.


Câu 5.

Đặt điện áp xoay chiều ổn định 220V – 50Hz vào 2 đầu mạch AB gồm điện trở thuần R = 50Ω, tụ điện có dung kháng C = 100Ω và cuộn cảm thuần L nối tiếp, L thay đổi được. Thay đổi L để điện áp hiệu dụng . Giá trị có giá trị bằng bao nhiêu?

A. 431 V      B. 401 V

C. 531 V      D. 501 V

Lời giải

Ta có:

Chọn C.

Câu 6.


Cho đoạn mạch RLC có L thay đổi được. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch hiệu điện thế xoay chiều có tần số f. Khi L = = 2/π H hoặc L = = 3/π H thì hiệu điện thế trên cuộn dây thuần cảm này là như nhau. Muốn thì L phải bằng bao nhiêu?

A. L = 1/π H

B. L = 2,4/π H

C. L = 1,5/π H.

D. L = 1,2/π H.

Lời giải

Từ công thức:

Thấy ngay phụ thuộc kiểu hàm bậc 2 đối với 1/ vì vậy phải có quan hệ hàm bậc 2:

Chọn B.


Câu 7.

Đặt điện áp = 120√2cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C, cuộn cảm đây thuần cảm có thể thay đổi độ tự cảm được. Thay đổi L = và L = thì đều cho điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm lớn gấp k (k > 1) lần điện áp hiệu dụng . Biết rằng 8R = ω. Tìm khi L =

A. 60√2 V

B. 80√2 V

C. 60√3 V

D. 80√3 V

Lời giải

Ta có:

Chọn D.

Câu 8.


Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp điện trở thuần 100/√3 Ω, cuộn thuần cảm có độ tự cảm L = 2/π H. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = cos2πft (V), f thay đổi được. Khi f = 50 Hz thì i chậm pha π/3 so với u. Để i cùng pha với u thì f có giá trị là

A. 40 Hz.   B. 50√6 Hz.

C. 100 Hz.  D. 25√6 Hz.

Lời giải

Chọn D.

Ta có:

= ωL = 100π.(2/π) = 200 Ω

Độ lệch pha:

Câu 9.

Đặt điện áp xoay chiều u = cos100πt (V) ( không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C = 100/π μF và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi. Nếu L = hoặc L = = thì cường độ hiệu dụng qua mạch như nhau. Giá trị của

A. 2/π H.      B. 1/π H.

C. 1/(2π) H.  D. 3/(2π) H.

Lời giải

Chọn C.

Ta có:


Câu 10.

Cho mạch điện xoay chiều tần số 50 Hz nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được, tụ điện có điện dung C và điện trở R. Có hai giá trị khác nhau của L là = (√3)/π H và = (3√3)/π H thì dòng điện có cùng giá trị hiệu dụng nhưng giá trị tức thời có pha ban đầu hơn kém nhau 2π/3. Giá trị của R và lần lượt là:

A. 100 Ω và 200√3 Ω.

B. 100 Ω và 100√3 Ω.

C. 200 Ω và 200√3 Ω.

D. 200 Ω và 100√3 Ω.

Lời giải

Chọn A.


Câu 11.

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện có dung kháng 15 Ω và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi. Điều chỉnh L để cảm kháng lần lượt là = = thì mạch tiêu thụ công suất như nhau. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm khi = gấp hai lần khi = . Giá trị bằng

A. 50 Ω.      B. 150 Ω

C. 20 Ω.      D. 10 Ω.

Lời giải

Chọn C. Hai giá trị của L cho cùng P ta có


Câu 12.

Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Hiệu điện thế xoay chiều 2 đầu đoạn mạch có biểu thức u = 200√2cos(100πt + π/8) (V). Khi = 1/π H hoặc = 3/π H thì thấy cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng bằng nhau và bằng √2 A. Giá trị của R là?

A. 100Ω.      B. 80Ω.

C. 90Ω.      D. 110Ω .

Lời giải

Chọn A.


Vì tồn tại hai giá trị của L làm cường độ dòng điện qua mạch bằng nhau nên ta có: