Sách Giải Bài Tập và SGK

Bài tập trắc nghiệm (4)

Câu 1:

Dao động điện từ trong mạch LC là quá trình:

A. biến đổi không tuần hoàn của điện tích trên tụ điện.

B. biến đổi theo hàm số mũ của chuyển động.

C. chuyển hoá tuần hoàn giữa năng lượng từ trường và năng lượng điện trường.

D. bảo toàn hiệu điện thế giữa hai bản cực tụ điện.

Lời giải

Chọn C.

Trong mạch dao động có sự chuyển hoá giữa năng lượng điện trường và từ trường, tổng năng lượng trong mạch không đổi.

Câu 2:

Trong một mạch dao động LC có tụ điện là 5μF, cường độ tức thời của dòng điện là i = 0,05sin2000t(A). Độ tự cảm của tụ cuộn cảm là:

A. 0,05H.      B. 0,2H.

C. 0,25H.      D. 0,15H.

Lời giải

Chọn A.

Câu 3:

Trong một mạch dao động LC có tụ điện là 5μF, cường độ tức thời của dòng điện là i = 0,05sin2000t(A). Biểu thức điện tích trên tụ là:

Lời giải

Chọn B.

i = q' từ đó tìm biểu thức của q.

Câu 4:

Một mạch dao động LC có năng lượng 36.J và điện dung của tụ điện C là 25μF. Khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ là 3V thì năng lượng tập trung ở cuộn cảm là:

A. 24,75.J

B. 12,75.J.

C. 24,75.J.

D. 12,75.J.

Lời giải

Chọn C.

Câu 5:

Dao động điện từ tự do trong mạch dao động là một dòng điện xoay chiều có:

A. tần số rất lớn.

B. chu kì rất lớn.

C. cường độ rất lớn.

D. hiệu điện thế rất lớn.

Lời giải

Chọn A.

Tần số của dao động từ rất lớn, nó mang năng lượng lớn, chu kì nhỏ.

Câu 6:

Công thức xác định chu kì dao động điện từ tự do trong mạch dao động LC là:

Lời giải

Chọn D.

Dựa vào công thức tính chu kì ta tìm được công thức.

Câu 7:

Phát biểu nào dưới đây về năng lượng trong mạch dao động LC là không đúng?

A. Năng lượng của mạch dao động gồm có năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm.

B. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường cùng biến thiên điều hoà với tần số của dòng điện xoay chiều trong mạch.

C. Khi năng lượng điện trường trong tụ giảm thì năng lượng từ trường trong cuộn cảm tăng lên và ngược lại.

D. Tại mọi thời điểm, tổng năng lượng điện trường và năng lượng từ trường là không đổi, nói cách khác, năng lượng của mạch dao động được bảo toàn.

Lời giải

Chọn B.

Năng lượng điện trường và từ trường biến thiên với tần số gấp đôi tần số dao động.

Câu 8:

Nếu điện tích trên tụ của mạch LC biến thiên theo công thức q = sinωt. Biểu thức năng lượng nào của mạch LC sau đây là không đúng?

A. Năng lượng điện:

B. Năng lượng từ:

C. Năng lượng dao động:

D. Năng lượng dao động:

Lời giải

Chọn B.

Công thức thiếu số 2 ở mẫu.

Câu 9:

Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung 0,1μF và một cuộn cảm có hệ số tự cảm 1mH. Tần số của dao động điện từ riêng trong mạch là:

A. 1,6. Hz.

B. 3,2. Hz.

C. 16. Hz.

D. 3,2. Hz.

Lời giải

Chọn C.

Từ công thức tính tần số ta tìm được kết quả đó.

Câu 10:

Một mạch dao động gồm một cuộn cảm có L và một tụ điện có điện dung C thực hiện dao động điện từ không tắt. Giá trị cực đại của hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện bằng . Biểu thức tính giá trị cực đại của cường độ dòng điện trong mạch là:

Lời giải

Chọn C.

Bảo toàn năng lượng ta được:

Câu 11:

Mạch dao động điện từ điều hoà có cấu tạo gồm:

A. nguồn điện một chiều và tụ điện mắc thành mạch kín.

B. nguồn điện một chiều và cuộn cảm mắc thành mạch kín.

C. nguồn điện một chiều và điện trở mắc thành mạch kín.

D. tụ điện và cuộn cảm mắc thành mạch kín.

Lời giải

Chọn D.

Mạch dao động điện từ điều hoà LC có cấu tạo gồm tụ điện C và cuộn cảm L mắc thành mạch kín.

Câu 12:

Mạch dao động điện từ điều hoà LC có chu kì:

A. phụ thuộc vào L, không phụ thuộc vào C.

B. phụ thuộc vào C, không phụ thuộc vào L.

C. phụ thuộc vào cả L và C.

D. không phụ thuộc vào L và C.

Lời giải

Chọn C.

Chu kì dao động của mạch dao động LC là như vậy chu kì T phụ thuộc vào cả độ tự cảm L của cuộn cảm và điện dung C của tụ điện.

Câu 13:

Mạch dao động điện từ điều hoà gồm cuộn cảm L và tụ điện C, khi tăng điện dung của tụ điện lên 4 lần thì chu kì dao động của mạch:

A. tăng lên 4 lần.

B. tăng lên 2 lần.

C. giảm đi 4 lần.

D. giảm đi 2 lần.

Lời giải

Chọn B.

Chu kì dao động của mạch dao động LC là khi tăng điện dung của tụ điện lên 4 lần thì chu kì dao động của mạch tăng lên 2 lần.

Câu 14:

Mạch dao động điện từ điều hoà gồm cuộn cảm L và tụ điện C. Khi tăng độ tự cảm của cuộn cảm lên 2 lần và giảm điện dung của tụ điện đi 2 lần thì tần số dao động của mạch:

A. không đổi.

B. tăng 2 lần.

C. giảm 2 lần.

D. tăng 4 lần.

Lời giải

Chọn A.

Tần số dao động của mạch dao động LC là khi tăng độ tự cảm của cuộn cảm lên 2 lần và giảm điện dung của tụ điện xuống 2 lần thì tần số dao động của mạch không thay đổi.

Câu 15:

Mạch dao động điện từ gồm tụ điện C và cuộn cảm L, dao động tự do với tần số góc:

Lời giải

Chọn D.

Mạch dao động điện từ điều hoà có tần số góc .

Câu 16:

không

Nhận xét nào sau đây về đặc điểm của mạch dao động điện từ điều hoà LC là đúng?

A. Điện tích trong mạch biến thiên điều hoà.

B. Năng lượng điện trường tập trung chủ yếu ở tụ điện.

C. Năng lượng từ trường tập trung chủ yếu ở cuộn cảm.

D. Tần số dao động của mạch phụ thuộc vào điện tích của tụ điện.

Lời giải

Chọn D.

Mạch dao động điện từ điều hoà LC luôn có:

Điện tích trong mạch biến thiên điều hoà.

Năng lượng điện trường tập trung chủ yếu ở tụ điện.

Năng lượng từ trường tập trung chủ yếu ở cuộn cảm.

Tần số dao động của mạch là phụ thuộc vào hệ số tự cảm của cuộn cảm và điện dung của tụ điện mà không phụ thuộc vào điện tích của tụ điện.

Câu 17:

Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng i = 0,05sin2000t(A). Tần số góc dao động của mạch là:

A. 318,5rad/s.      B. 318,5Hz.

C. 2000rad/s.      D. 2000Hz.

Lời giải

Chọn C.

So sánh biểu thức cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC là i = sin(ωt) với biểu thức i = 0,05sin2000t(A). Ta thấy tần số góc dao động của mạch là ω = 2000 rad/s.

Câu 18:

Mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 2mH và tụ điện có điện dung C = 2pF, (lấy π = 10). Tần số dao động của mạch là:

A. 2,5Hz.  B. 2,5MHz.

C. 1Hz.      D. 1MHz.

Lời giải

Chọn B.

Áp dụng công thức tính tần số dao động của mạch , thay L = 2mH = 2.H, C = 2pF = 2.F và π = 10 ta được f = 2,5. Hz = 2,5MHz.

Câu 19:

Cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC có dạng i = 0,02cos2000t(A). Tụ điện trong mạch có điện dung 5μF. Độ tự cảm của cuộn cảm là:

A. 50mH.      B. 50H.

C. 5.H.  D. 5.H.

Lời giải

Chọn A.

So sánh biểu thức cường độ dòng điện tức thời trong mạch dao động LC là i = sin(ωt) với biểu thức i = 0,02cos2000t(A) biến đổi i về dạng hàm sin ta được .

Ta thấy tần số góc dao động của mạch là ω = 2000rad/s.

Áp dụng công thức tính tần số góc của mạch dao động LC:

Thay số C = 5μF = 5.F, ω = 2000rad/s ta được L = 50mH.

Câu 20:

Mạch dao động điện từ điều hoà LC gồm tụ điện C = 30nF và cuộn cảm L = 25mH. Nạp điện cho tụ điện đến hiệu điện thế 4,8V rồi cho tụ phóng điện qua cuộn cảm, cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là:

A. 3,72mA.      B. 4,28mA.

C. 5,20mA.      D. 6,34mA.

Lời giải

Chọn A.

Phương trình điện tích trong mạch dao động là q = cos(ωt + φ), phương trình cường độ dòng điện trong mạch là i = q’ = - ωsin(ωt + φ) = sin(ωt + φ), suy ra cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch được tính:

Câu 21:

Mạch dao động LC có điện tích trong mạch biến thiên điều hoà theo phương trình q = 4cos(2π.t)μC. Tần số dao động của mạch là:

A. 10 Hz.      B. 10 kHz.

C. 2π Hz.      D. 2π kHz.

Lời giải

Chọn B.

So sánh phương trình điện tích q = cosωt với phương trình q = 4cos(2π.t)μC ta thấy tần số góc ω = 2π.(rad/s), suy ra tần số dao động của mạch là f = ω/2π = 10000Hz = 10kHz.

Câu 22:

Mạch dao động điện từ gồm tụ điện C = 16nF và cuộn cảm L = 25mH. Tần số góc dao động của mạch là:

A. 200Hz.      B. 200rad/s.

C. 5.Hz.  D. 5.rad/s.

Lời giải

Chọn D.

Áp dụng công thức tính tần số góc

Với C = 16nF = 16.F và L = 25mH = 25.H.

Câu 23:

Tụ điện của mạch dao động có điện dung C = 1μF, ban đầu được tích điện đến hiệu điện thế 100V, sau đó cho mạch thực hiện dao động điện từ tắt dần. Năng lượng mất mát của mạch từ khi bắt đầu thực hiện dao động đến khi dao động điện từ tắt hẳn là:

A. 10mJ.      B. 5mJ.

C. 10kJ.      D. 5kJ.

Lời giải

Chọn B.

Năng lượng ban đầu của tụ điện là . Khi dao động trong mạch tắt hẳn thì mạch không còn năng lượng. Năng lượng điện từ trong mạch đã bị mất mát hoàn toàn, tức là phần năng lượng bị mất mát là ΔW = 5mJ.

Câu 24:

Để duy trì dao động điện từ trong mạch với tần số riêng của nó cần phải:

A. đặt vào mạch một hiệu điện thế xoay chiều.

B. đặt vào mạch một hiệu điện thế một chiều không đổi.

C. dùng máy phát dao động điện từ điều hoà.

D. tăng thêm điện trở của mạch dao động.

Lời giải

Chọn C.

Muốn duy trì dao động điện từ trong mạch với tần số dao động riêng của mạch thì ta phải tạo ra dao động duy trì trong mạch tức là cứ sau mỗi chu kì ta lại cung cấp cho mạch một phần năng lượng bằng phần năng lượng đã bị mất mát trong chu kì đó. Cơ cấu để thực hiện nhiệm vụ này là máy phát dao động điều hoà dùng tranzito.

Câu 25:

không

Phát biểu nào sau đây khi nói về điện từ trường là đúng?

A. Khi từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy.

B. Khi điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường.

C. Điện trường xoáy là điện trường mà các đường sức là những đường cong.

D. Từ trường xoáy có các đường sức từ bao quanh các đường sức điện.

Lời giải

Chọn C.

Đường sức điện trường và từ trường là đường cong kín.

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác: