Sách Giải Bài Tập và SGK

Bài tập trắc nghiệm (3)

Câu 21.

Một sóng âm có tần số xác định lần lượt truyền trong nhôm, nước, không khí với tốc độ tương ứng là , , . Nhận định nào sau đây là đúng?

A. > > .

B. > > .

C. > > .

D. > > .

Lời giải

Chọn D.

Môi trường có mật độ vật chất càng lớn, tính đàn hồi càng cao và nhiệt độ càng lớn thì tốc độ truyền âm càng lớn. Nói chung, tốc độ truyền âm trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng, và trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí.


Câu 22.

Một sóng âm và một sóng ánh sáng truyền từ không khí vào nước thì bước sóng

A. của sóng âm tăng còn bước sóng của sóng ánh sáng giảm.

B. của sóng âm giảm còn bước sóng của sóng ánh sáng tăng.

C. của sóng âm và sóng ánh sáng đều giảm.

D. của sóng âm và sóng ánh sáng đều tăng.

Lời giải

Chọn A.

Vận tốc truyền âm trong không khí nhỏ hơn trong nước nên bước sóng của sóng âm trong nước lớn hơn trong không khí, còn với sóng điện từ (sóng ánh sáng) thì ngược lại.

Câu 23.

Một nguồn âm điểm truyền sóng âm đẳng hướng vào trong không khí với tốc độ truyền âm là v. Khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất trên cùng hướng truyền sóng âm dao động ngược pha nhau là d. Tần số của âm là

A. v/2d.    B. 2v/d.

C. v/4d.    D. v/d.

Lời giải

Chọn A


Câu 24.

Sự phân biệt các sóng âm, sóng siêu âm và sóng hạ âm dựa trên

A. Bản chất vật lí của chúng khác nhau.

B. Bước sóng λ và biên độ dao động của chúng.

C. Khả năng cảm thụ sóng cơ học của tai người.

D. Ứng dụng của mỗi sóng.

Lời giải

Chọn C.

Tai người chỉ nhận biết được các sóng âm có tần số từ 16 Hz đến 20000 Hz. Sóng cơ có tần số nhỏ hơn 16 Hz gọi là sóng hạ âm. Sóng cơ có tần số lớn hơn 20000 Hz gọi là sóng siêu âm.

Câu 25.

Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây ?

A. Siêu âm có tần số lớn hơn 20000 Hz.

B. Hạ âm có tần số nhỏ hơn 16 Hz.

C. Đơn vị của mức cường độ âm là W/

.

D. Sóng âm không truyền được trong chân không.

Lời giải

Chọn C.

Đơn vị mức cường độ âm là ben (B) hoặc đềxiben (dB); đơn vị cường độ âm mới là W/m2.


Câu 26.

Một sóng âm truyền trong một môi trường. Biết cường độ âm tại một điểm gấp 100 lần cường độ âm chuẩn của âm đó thì mức cường độ âm tại điểm đó là

A. 50 dB.   B. 20 dB.

C.100 dB.   D. 10 dB.

Lời giải

Chọn B.

Ta có:


Câu 27.

Tại 1 vị trí trong môi trường truyền âm, khi cường độ âm tăng gấp 10 lần giá trị cường độ âm ban đầu thì mức cường độ âm

A. giảm 10 B.   B. tăng 10 B.

C. tăng 10 dB.   D. giảm 10 dB.

Lời giải

Chọn C.

Ta có:


Câu 28.

Xét điểm M ở trong môi trường đàn hồi có sóng âm truyền qua. Mức cường độ âm tại M là L (dB). Nếu cường độ âm tại điểm M tăng lên 100 lần thì mức cường độ âm tại điểm đó bằng

A. 100L (dB).   B. L + 100 (dB).

C. 20L (dB).    D. L + 20 (dB).

Lời giải

Chọn D.

Ta có:


Câu 29.

Một sóng âm truyền trong không khí với tốc độ 340 m/s và bước sóng 34 cm. Tần số của sóng âm này là

A. 500 Hz.   B. 2000 Hz.

C. 1000 Hz.  D. 1500 Hz.

Lời giải

Chọn C.

Ta có:


Câu 30.

Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm N lần lượt là 40 dB và 80 dB. Cường độ âm tại N lớn hơn cường độ âm tại M

A. 1000 lần.

B. 40 lần.

C. 2 lần.

D. 10000 lần.

Lời giải

Chọn D.

Ta có:


Câu 31.

Ba điểm O, A, B cùng nằm trên nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 60 dB, tại B là 20 dB. Mức cường độ âm tại trung điểm M của đoạn AB là

A. 40 dB.   B. 34 dB.

C. 26 dB.   D. 17 dB.

Lời giải

Chọn C.

Ta có:


→ OB = 100.OA. Vì M là trung điểm của AB nên:

Câu 32.

Một nguồn điểm O phát sóng âm có công suất không đổi trong một môi trường truyền âm đẳng hướng và không hấp thụ âm. Hai điểm A, B cách nguồn âm lần lượt là . Biết cường độ âm tại A gấp 4 lần cường độ âm tại B. Tỉ số / bằng

A. 4.            B. 0,5.

C. 0,25.            D. 2.

Lời giải

Chọn D.

Ta có:


Câu 33.

Tại điểm O trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm, có 2 nguồn âm điểm, giống nhau với công suất phát âm không đổi. Tại điểm A có mức cường độ âm 20 dB. Để tại trung điểm M của đoạn OA có mức cường độ âm là 30 dB thì số nguồn âm giống các nguồn âm trên cần đặt thêm tại O bằng

A. 4.            B. 3.

C. 5.            D. 7.

Lời giải

Chọn B.

Ta có:


= lg2n = 1 = lg10 → n = 5; số nguồn âm cần đặt thêm tại O là 5 – 2 = 3.

Câu 34.

Một nguồn âm có công suất 125,6 W, truyền đi đẵng hướng trong không gian. Tính mức cường độ âm tại vị trí cách nguồn 1000 m. Cho cường độ âm chuẩn = W. Lấy π = 3,14.

A. 7 dB.            B. 10 dB.

C. 70 dB.            D. 70 B.

Lời giải

Chọn C.

Ta có:


Câu 35.

Tại điểm M cách nguồn âm (coi sóng âm truyền đi đẵng hướng và không bị môi trường hấp thu) một khoảng 2 m có mức cường độ âm là 60 dB, thì tại điểm N cách nguồn âm 8 m có mức cường độ âm là

A. 2,398 B.    B. 4,796 B.

C. 4,796 dB.   D. 2,398 dB.

Lời giải

Chọn B.

Ta có:


= – 1,204 = 4,796 B.

Câu 36.

Trên một đường thẳng cố định trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm và phản xạ âm, một máy thu ở cách nguồn âm một khoảng d thu được âm có mức cường độ âm là L. Khi dịch chuyển máy thu ra xa nguồn âm thêm 9 m thì mức cường độ âm thu được là L - 20 (dB). Khoảng cách d là

A. 1 m.            B. 9 m.

C. 8 m.            D. 10 m.

Lời giải

Chọn A.


Câu 37.

Trong môi trường đẳng hướng và không hấp thụ âm, có 3 điểm thẳng hàng theo đúng thứ tự A, B, C với AB = 100 m, AC = 250 m. Khi đặt tại A một nguồn điểm phát âm công suất P thì mức cường độ âm tại B là 100 dB. Bỏ nguồn âm tại A, đặt tại B một nguồn điểm phát âm công suất 2P thì mức cường độ âm tại A và C là

A. 103 dB và 99,5 dB.

B. 100 dB và 96,5 dB.

C. 103 dB và 96,5 dB.

D. 100 dB và 99,5 dB.

Lời giải

Chọn A.

Khi nguồn âm có công suất P đặt tại A

ta có:


với

Khi nguồn âm có công suất 2P đặt tại B với BC = AC – AB = 150 m = 1,5AB, ta có:

với

Câu 38.

Trong âm nhạc, khoảng cách giữa hai nốt nhạc trong một được tính bằng và (nc). Mỗi được chia thành 12 nc. Hai nốt nhạc cách nhau thì hai âm (cao, thấp) tương ứng với hai nốt nhạc này có tần số thỏa mãn = . Tập hợp tất cả các âm trong một gọi là một (âm giai). Xét một với khoảng cách từ nốt Đồ đến các nốt tiếp theo Rê, Mi, Fa, Sol, La, Si, Đô tương ứng là 2 nc, 4 nc, 5 nc, 7 nc, 9 nc, 11 nc, 12 nc. Trong này, nếu âm ứng với nốt La có tần số 440 Hz thì âm ứng với nốt Sol có tần số là

A. 330 Hz.   B. 392 Hz.

C. 494 Hz.   D. 415 Hz.

Lời giải

Chọn B.

Khoảng cách từ nốt Sol đến nôt La là 2 nc


Câu 39.

Để ước lượng độ sâu của một giếng cạn nước, một người dùng đồng hồ bấm giây, ghé sát tai vào miệng giếng và thả một hòn đá rơi tự do từ miệng giếng; sau 3 s thì người đó nghe thấy tiếng hòn đá đập vào đáy giếng. Giả sử tốc độ truyền âm trong không khí là 330 m/s, lấy g = 9,9 m/. Độ sâu ước lượng của giếng là

A. 43 m.            B. 45 m.

C. 39 m.            D. 41 m.

Lời giải

Chọn D.

Thời gian hòn đá rơi đến đáy giếng:


thời gian âm truyền từ đáy giếng lên:

→ h = 41 (m).

Câu 40.

Vận tốc truyền âm trong không khí là 336m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng phương truyền sóng dao động vuông pha là 0,2m. Tần số của âm là

A. 400Hz            B. 840Hz

C. 420Hz            D. 500Hz.

Lời giải

Chọn C.

Hai dao động vuông pha: