Sách Giải Bài Tập và SGK

Bài tập trắc nghiệm (3)

Câu 1. (Câu 16 Đề thi ĐH 2014 – Mã đề 319):

Một vật dao động cưỡng bức dưới tác dụng của một ngoại lực biến thiên điều hòa với tần số f. Chu kì dao động của vật là

Đáp án: D

Câu 2. (Câu 10 Đề thi THPT QG 2016 – Mã đề 536):

Một hệ dao động cơ đang thực hiện dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi

A. tần số của lực cưỡng bức lớn hơn tần số dao động riêng của hệ.

B. chu kì của lực cưỡng bức lớn hơn chu kì dao động riêng của hệ.

C. tần số của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ.

D. chu kì của lực cưỡng bức nhỏ hơn chu kì dao động riêng của hệ.

Đáp án: C

Trong dao động cưỡng bức, hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi tần số của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ f = .

Câu 3. (Câu 4 Đề thi Thử nghiệm 2017):

Một hệ dao động cơ đang thực hiện dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi

A. Biên độ dao động giảm dần, tần số của dao động không đổi.

B. Biên độ dao động không đổi, tần số của dao động giảm dần.

C. Cả biên độ dao động và tần số của dao động đều không đổi.

D. Cả biên độ dao động và tần số của dao động đều giảm dần.

Đáp án: C

Trong dao động duy trì thì biên độ và tần số của dao động là không đổi so với dao động tự do.

Câu 4. (Câu 7 Đề thi Thử nghiệm 2017):

Khi nói về dao động duy trì của một con lắc, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Biên độ của dao động duy trì giảm dần theo thời gian.

B. Dao động duy trì không bị tắt dần do con lắc không chịu tác dụng của lực cản.

C. Chu kì của dao động duy trì nhỏ hơn chu kì dao động riêng của con lắc.

D. Dao động duy trì được bổ sung năng lượng sau mỗi chu kì.

Đáp án: D

Dao động duy trì được bổ sung năng lượng sau mỗi chu kì.

Câu 5. (Câu 4 Đề thi THPT QG 2017 – Mã đề 201):

Khi nói về dao động cơ cưỡng bức, phát biểu nào sau đây sai?

A. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức.

B. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số của lực cưỡng bức.

C. Dao động cưỡng bức có tần số luôn bằng tần số của lực cưỡng bức.

D. Dao động cưỡng bức có tần số luôn bằng tần số riêng của hệ dao động.

Đáp án: D

Dao động cưỡng bức có tần số luôn bằng tần số của lực cưỡng bức. Khi tần số của lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ dao động thì xảy ra cộng hưởng

Câu 6. (Câu 1 Đề thi THPT QG 2017 – Mã đề 202):

Khi nói về dao động cơ tắt dần của một vật, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Li độ của vật luôn giảm dần theo thời gian.

B. Gia tốc của vật luôn giảm dần theo thời gian.

C. Vận tốc của vật luôn giảm dần theo thời gian.

D. Biên độ dao động giảm dần theo thời gian.

Đáp án: D

Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian

Câu 7. (Câu 2 Đề thi Minh họa 2018):

Dao động cơ tắt dần

A. có biên độ tăng dần theo thời gian.

B. có biên độ giảm dần theo thời gian.

C. luôn có hại

D. luôn có lợi

Đáp án: B

Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian

Câu 8. (Câu 10 Đề thi THPT QG 2018 – Mã đề 201):

Khi nói về dao động cơ cưỡng bức, phát biểu nào sau đây sai?

A. Dao động cưỡng bức có chu kì luôn bằng chu kì của lực cưỡng bức.

B. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức.

C. Dao động cưỡng bức có tần số luôn bằng tần số riêng của hệ dao động.

D. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số của lực cưỡng bức.

Đáp án: C

Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức

Câu 9. (Câu 3 Đề thi THPT QG 2018 – Mã đề 210):

Một con lắc lò xo có tần số dao động riêng . Khi tác dụng vào nó một ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn có tản số f thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Hệ thức nào sau đây đúng?

A. f =     B. f =

C. f = 0,   D. f = .

Đáp án: A

Điều kiện cộng hưởng f =

Câu 10. (Câu 24 Đề thi Minh họa 2019):

Thực hiện thí nghiệm về dao động cưỡng bức như hình bên. Năm con lắc đơn: (1), (2), (3), (4) và M (con lắc điều khiển) được treo trên một sợi dây. Ban đầu hệ đang đứng yên ở vị trí cân bằng. Kích thích M dao động nhỏ trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng hình vẽ thì các con lắc còn lại dao động theo. Không kể M, con lắc dao động mạnh nhất là

A. con lắc (2).   B. con lắc (1).

C. con lắc (3).   D. con lắc (4).

Đáp án: B

Con lắc dao động mạnh nhất là con lắc có chu kì gần nhất với chu kì dao động của con lắc , mặc khác chu kì dao động của các con lắc đơn lại tỉ lệ với chiều dài

→ con lắc (1) có chiều dài gần nhất với chiều dài của con lắc M do đó sẽ dao động với biên độ lớn nhất.