Sách Giải Bài Tập và SGK

Bài tập trắc nghiệm (2)

Câu 1:

Cho khối lượng của hạt prôton; nơtron và hạt nhân đơteri lần lượt là 1,0073u; 1,0087u và 2,0136u. Biết 1u = 931,5MeV/. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân đơteri là:

A.

3,06 MeV/nuclôn.

B.

1,12 MeV/nuclôn.

C.

2,24 MeV/nuclôn.

D.

4,48 MeV/nuclôn.

Lời giải

Đáp án B.

Câu 2:

Biết khối lượng của prôtôn, nơtron và hạt nhân lần lượt là 1,00728 u; 1,00867 u và 11,9967 u. Cho 1 u = 931,5 MeV/. Năng lượng liên kết của hạt nhân

A.

B.

46,11 MeV.    7,68 MeV.

C.

D.

92,22 MeV.    94,87 MeV.

Lời giải

= (6.1,00728 + (12 – 6).1,00867) – 11,9967).931,5 = 92,22 (MeV).

Đáp án C.

Câu 3:

Biết khối lượng của prôtôn; của nơtron; của hạt nhân lần lượt là: 1,0073 u; 1,0087 u; 15,9904 u và 1u = 931,5 MeV/. Năng lượng liên kết của hạt nhân xấp xỉ bằng

A.

14,25 MeV.

B.

18,76 MeV.

C.

128,17 MeV.

D.

190,81 MeV.

Lời giải

Ta có: = (8.1,0073 + 8.1,0087 – 15,9904).931,5 = 128,17 (MeV).

Đáp án C.

Câu 4:

Biết khối lượng của hạt nhân là 234,99 u, của prôtôn là 1,0073 u và của nơtron là 1,0087 u. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân

A.

8,71 MeV/nuclôn.

B.

7,63 MeV/nuclôn.

C.

6,73 MeV/nuclôn.

D.

7,95 MeV/nuclôn.

Lời giải

Ta có:

Đáp án B.

Câu 5:

Cho khối lượng của prôtôn, nơtron và hạt nhân lần lượt là: 1,0073 u; 1,0087u và 4,0015u. Biết = 931,5 MeV. Năng lượng liên kết của hạt nhân

A.

B.

18,3 eV.    30,21 MeV.

C.

D.

14,21 MeV.  28,41 MeV.

Lời giải

Ta có:

=( + – mHe).

= (2.1,0073 + 2.1,0087 – 4,0015).931,5

= 28,41 (MeV).

Đáp án D

Câu 6:

Cho các khối lượng: hạt nhân ; nơtron, prôtôn lần lượt là 36,9566u; 1,0087u; 1,0073u. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân (tính bằng MeV/nuclôn) là

A.

B.

8,2532.    9,2782.

C.

D.

8,5975.    7,3680.

Lời giải

Ta có:

Đáp án C.

Câu 7:

Cho ba hạt nhân X, Y và Z có số nuclôn tương ứng là , , với = = 0,. Biết năng lượng liên kết của từng hạt nhân tương ứng là Δ, Δ, Δ với Δ < Δ < Δ. Sắp xếp các hạt nhân này theo thứ tự tính bền vững giảm dần là

A.

B.

Y, X, Z.    Y, Z, X.

C.

D.

X, Y, Z.    Z, X, Y.

Lời giải

Vì Δ < Δ < Δ nên

Đáp án A.

Câu 8:

Các hạt nhân đơteri có năng lượng liên kết lần lượt là 2,22 MeV; 8,49 MeV và 28,16 MeV. Các hạt nhân trên được sắp xếp theo thứ tự giảm dần về độ bền vững của hạt nhân là

Lời giải

Ta có:

Đáp án C.

Câu 9:

Cho khối lượng của hạt prôton, nơtron và đơtêri lần lượt là: 1,0073u; 1,0087u và 2,0136u. Biết 1u = 931,5 MeV/. Năng lượng liên kết của hạt nhân

A.

B.

2,24 MeV.    3,06 MeV.

C.

D.

1,12 MeV.    4,48 MeV.

Lời giải

Ta có:

ΔE = Δm. = ( +

= (1,0073 + 1,0087 – 2,0136).931,5

= 2,2356 (MeV).

Đáp án A.

Câu 10:

Phát biểu nào sau đây là khi nói về cấu tạo của hạt nhân nguyên tử?

A.

Hạt nhân được cấu tạo từ các nuclôn.

B.

Có hai loại nuclôn là prôtôn và nơtron.

C.

Số prôtôn trong hạt nhân đúng bằng số êlectron trong nguyên tử.

D.

Cả A, B và C đều đúng.

Lời giải

Đáp án D

Cả ba ý trên đều đúng.


Câu 11:

Phát biểu nào sau đây là khi nói về cấu tạo của hạt nhân nguyên tử?

A.

Prôtôn trong hạt nhân mang điện tích +e.

B.

Nơtron trong hạt nhân mang điện tích -e.

C.

Tổng số các prôtôn và nơtron gọi là số khối.

D.

A hoặc B hoặc C sai.

Lời giải

Đáp án B

Nơtron không mang điện.

Câu 12:

Phát biểu nào sau đây là khi nói về khi nói về đồng vị?

A.

Các hạt nhân đồng vị có cùng số Z nhưng khác nhau số A.

B.

Các hạt nhân đồng vị có cùng số A nhưng khác nhau số Z.

C.

Các hạt nhân đồng vị có cùng số nơtron.

D.

A, B và C đều đúng.

Lời giải

Đáp án A

Đồng vị là nguyên tố mà hạt nhân có cùng prôton nhưng nơtron hay số nuclon khác nhau.

Câu 13:

Phát biểu nào sau đây là ?

A.

Hạt nhân nguyên tử

được cấu tạo gồm Z nơtron và A prôton.

B.

Hạt nhân nguyên tử

được cấu tạo gồm Z prôton và A nơtron.

C.

Hạt nhân nguyên tử

được cấu tạo gồm Z prôton và (A - Z) nơtron.

D.

Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo gồm Z nơtron và (A + Z) prôton.

Lời giải

Đáp án C

Theo quy ước về ký hiệu hạt nhân nguyên tử: Hạt nhân nguyên tử cấu tạo gồm Z prôton và (A – Z) nơtron được ký hiệu là


Câu 14:

Phát biểu nào sau đây là ?

A.

Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các prôton.

B.

Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các nơtron.

C.

Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các prôton và các nơtron.

D.

Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các prôton, nơtron và electron.

Lời giải

Đáp án C

Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo từ các prôton và các nơtron.

Câu 15:

Phát biểu nào sau đây là ?

A.

Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có số khối A bằng nhau.

B.

Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có số prôton bằng nhau, số nơtron khác nhau.

C.

Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có số nơtron bằng nhau, số prôton khác nhau.

D.

Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có khối lượng bằng nhau.

Lời giải

Đáp án B

Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có cùng số prôton, nhưng khác nhau số nơtron.

Câu 16:

Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị khối lượng nguyên tử?

A.

B.

Kg;     MeV/c

C.

D.

MeV/

u

Lời giải

Đáp án B

Khối lượng nguyên tử được đo bằng các đơn vị: Kg, MeV/

, u.

Câu 17:

Định nghĩa nào sau đây về đơn vị khối lượng nguyên tử u là đúng?

A.

u bằng khối lượng của một nguyên tử Hyđrô


B.

u bằng khối lượng của một hạt nhân nguyên tử Cacbon

C.

u bằng khối lượng của một hạt nhân nguyên tử Cacbon

D.

u bằng khối lượng của một nguyên tử Cacbon

Lời giải

Đáp án C

Theo định nghĩa về đơn cị khối lượng nguyên tử: u bằng

khối lượng của một hạt nhân nguyên tử Cacbon

Câu 18:

Hạt nhân có cấu tạo gồm:

A.

238p và 92n

B.

92p và 238n;

C.

238p và 146n

D.

92p và 146n

Lời giải

Đáp án D

Hạt nhân

có cấu tạo gồm: 92p và 146n.

Câu 19:

Phát biểu nào sau đây là ?

A.

Năng lượng liên kết là toàn bộ năng lượng của nguyên tử gồm động năng và năng lượng nghỉ.

B.

Năng lượng liên kết là năng lượng tỏa ra khi các nuclon liên kết với nhau tạo thành hạt nhân.

C.

Năng lượng liên kết là năng lượng toàn phần của nguyên tử tính trung bình trên số nuclon.

D.

Năng lượng liên kết là năng lượng liên kết các electron và hạt nhân nguyên tử.

Lời giải

Đáp án B

Khối lượng của một hạt nhân được tạo thành từ nhiều nuclôn thì bé hơn tổng khối lượng của các nuclôn, hiệu số Δm gọi là . Sự tạo thành hạt nhân toả năng lượng tương ứng ΔE = Δ

, gọi là của hạt nhân (vì muốn tách hạt nhân thành các nuclôn thì cần tốn một năng lượng bằng ΔE). Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng ΔE/A càng lớn thì càng bền vững. Năng lượng liên kết là năng lượng tỏa ra khi các nuclon liên kết với nhau tạo thành hạt nhân.

Câu 20:

Hạt nhân đơteri có khối lượng 2,0136u. Biết khối lượng của prôton là 1,0073u và khối lượng của nơtron là 1,0087u. Năng lượng liên kết của hạt nhân

A.

B.

0,67MeV;    1,86MeV;

C.

D.

2,02MeV;    2,23MeV

Lời giải

Đáp án D

Năng lượng liên kết của hạt nhân

là:

ΔE = Δm. = (

= {[Z. + ] - m}

= 2,23MeV.

Câu 21:

Hạt α có khối lượng 4,0015u, biết số Avôgađrô = 6,02., 1u = 931MeV/. Các nuclôn kết hợp với nhau tạo thành hạt α, năng lượng tỏa ra khi tạo thành 1mol khí Hêli là

A.

B.

2,7.J;    3,5.J;

C.

D.

2,7.J;    3,5.J

Lời giải

Đáp án A

Năng lượng toả ra khi tổng hợp được một hạt α từ các nuclôn là

ΔE = Δm.

= ((2. + ) - .

Năng lượng tỏa ra khi tạo thành 1mol khí Hêli là:

E = .ΔE = 2,7.J

Câu 22:

Hạt nhân có cấu tạo gồm:

A.

33 prôton và 27 nơtron ;

B.

27 prôton và 60 nơtron

C.

27 prôton và 33 nơtron ;

D.

33 prôton và 27 nơtron

Lời giải

Đáp án C

Hạt nhân

có cấu tạo gồm: 27 prôton và 33 nơtron

Câu 23:

Hạt nhân có khối lượng là 55,940u. Biết khối lượng của prôton là 1,0073u và khối lượng của nơtron là 1,0087u. Độ hụt khối của hạt nhân

A.

B.

4,544u;    4,536u;

C.

D.

3,154u;    3,637u

Lời giải

Đáp án A

Độ hụt khối của hạt nhân

là:

Δm = - m = [Z. + ] - m = 4,544u

Câu 24:

Hạt nhân có khối lượng là 55,940u. Biết khối lượng của prôton là 1,0073u và khối lượng của nơtron là 1,0087u. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân

A.

B.

70,5MeV;    70,4MeV;

C.

D.

48,9MeV;    54,4MeV

Lời giải

Đáp án A