Sách Giải Bài Tập và SGK

Bài tập trắc nghiệm (2)

Câu 1:

[THPT QG năm 2017 – Câu 25 – M202] Đặt điện áp u = cosωt (với không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L vàtụ điện có điện dung C. Khi ω = ω thì trong mạch có cộng hưởng. Tần số góc ω

A.

B.

C.

D.

Lời giải

ω =

Đáp án: C

Câu 2:

[[THPT QG năm 2017 – Câu 30 – M204] Đặt điện áp xoay chiều u = cosωt (V)(ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở Ω, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Điều chỉnh ω để cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch đạt cực đại Imax. Giá trị của Imax bằng

A.

B.

3 A   

C.

D.

2 A   

Lời giải

= == 2 A

Đáp án: C

Câu 3:

[THPT QG năm 2018 – Câu 19 – M201] Đặt vào hai đầu điện trở một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số f thay đổi được. Khi f = và f = thì công suất tiêu thụ của điện trở tương ứng là . Hệ thức nào sau đây đúng?

A.

B.

= 0, =

C.

D.

= =

Lời giải

Đoạn mạch xoay chiều chỉ có điện trở, công suất tiêu thụ không phụ thuộc vào tần số.

Đáp án: C

Câu 4:

[THPT QG năm 2018 – Câu 17 – M206] Đặt vào điện trở một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số f thay đổi được. Nếu tăng f thì công suất tiêu thụ của điện trở

A.

tăng rồi giảm

B.

không đổi

C.

giảm

D.

tăng

Lời giải

Mạch chỉ có R nên công suất P =không phụ thuộc vào f.

Đáp án: B

Câu 5:

[THPT QG năm 2017 – Câu 31 – MH1] Đặt điện áp u = U


cosωt (U không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Trên hình vẽ, các đường (1), (2) và (3) là đồ thị của các điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở


, hai đầu tụ điện

và hai đầu cuộn cảm

theo tần số góc ω. Đường (1), (2) và(3) theo thứ tự tương ứng là

A.

,

B.

, .

C.

, .

D.

, .

Lời giải

(2) là đồ thị theo ω có đỉnh cộng hưởng

(1) là đồ thị của theo ω; (3) là đồ thị của theo ω.

Đáp án: A

Câu 6:

[THPT QG năm 2015 – Câu 42 - M138] Lần lượt đặt điện áp u = U cosωt (U không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu của đoạn mạch X và vào hai đầu của đoạn mạch Y; với X và Y là các đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Trên hình vẽ, lần lượt biểu diễn quan hệ công suất tiêu thụ của X với và của Y với . Sau đó, đặt điện áp u lên hai đầu đoạn mạch AB gồm X và Y mắc nối tiếp. Biết cảm kháng của hai cuộn cảm thuần mắc nối tiếp (có cảm kháng ) = + và dung kháng của hai tụ điện mắc nối tiếp (có dung kháng ) = + . Khi , công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây ?

A.

B.

14 W   10 W

C.

D.

22 W   18 W

Lời giải

Ta có: = = 40 W ;

= = 60 W

= = 1,5 .

Khi ω = ω:

= =

=

- = = ; lấy dấu “+” vì ω > ω;

= =

=

- = ; lấy dấu “-”

vì ω > ω;

P =

= = 23,97

Đáp án: C

Câu 7:

[THPT QG năm 2015 – Câu 43 - M138] Đặt điện áp u = U cosωt (U không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C. Khi f = = Hz hoặc f = = 100 Hz thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện có cùng giá trị U0. Khi f = thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở đạt cực đại. Giá trị của gần giá trị nào nhất sau đây?

A.

B.

70 Hz.   80 Hz.

C.

D.

67 Hz.   90 Hz.

Lời giải

Ta có: = =

= + - . +

= + + - 4

⇒ 4 - = - . +

= =

= + - . +

= + + - 4

⇒ 4 - = - . +

+ = +

- ω) =

= ωω

cực đại khi ω =

⇒ ω = ωω

hay = = 5000

= 70,7 Hz

Đáp án: A