Sách Giải Bài Tập và SGK

Bài tập trắc nghiệm (2)

Câu 1:

[THPT QG năm 2015 – Câu 19 - M138] Đặt điện áp u = cosωt (với không đổi, ω thay đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi ω = ω thì trong mạch có cộng hưởng điện. Tần số góc ω

A. 2   B.

C.    D. .

Lời giải

Đáp án: C

Mạch điện xoay chiều có cộng hưởng điện khi ω = .

Câu 2:

[THPT QG năm 2015 – Câu 25 - M138] Đặt điện áp u = 200√2cos100πt (V) vào hai đầu một điện trở thuần 100Ω . Công suất tiêu thụ của điện trở bằng

A. 800 W.   B. 200 W.

C. 300 W.   D. 400 W.

Lời giải

Đáp án: D

Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch xoay chiều chỉ có điện trở thuần (hoặc đoạn mạch xoay chiều có cộng hưởng điện):

P = = 400 W.

Câu 3:

[THPT QG năm 2015 – Câu 45 - M138] Lần lượt đặt các điện áp xoay chiều , có cùng giá trị hiệu dụng nhưng tần số khác nhau vào hai đầu một đoạn mạch có R, L, C nối tiếp thì cường độ dòng điện trong mạch tương ứng là:

= I√2cos(150πt + ) , = I√2cos(200πt + ) = Icos(100πt - ) . Phát biểu nào sau đây đúng?

A. sớm pha so với .

B. sớm pha so với .

C. trễ pha so với .

D. cùng pha với .

Lời giải

Đáp án: B

= = = U và = nên đoạn mạch có có cộng hưởng khi ω = = 173 rad/s

trễ pha hơn


; sớm pha hơn trễ pha hơn


.

Câu 4:

[THPT QG năm 2016 – Câu 24 – M536] Đặt điện áp U = cosωt ( không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra khi

A. ω - 1 = 0

B. ω - 1 = 0

C. R =

D. ω - R = 0

Lời giải

Đáp án: B

Hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra khi

ω = ⇔ ω - 1 = 0

Câu 5:

[THPT QG năm 2019 – Câu 17 – MH] Đặt điện áp u = 200cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở 100 Ω, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết trong đoạn mạch có cộng hưởng điện. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong đoạn mạch là

A. 2√2 A.   B. √2 A.

C. 2 A.   D. 1A.

Lời giải

Đáp án: B

Khi mạch xảy ra cộng hưởng Z = R.

→ Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là

= = = √2 A.

Câu 6:

[THPT QG năm 2017 – Câu 11 – M201] Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đọa mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Khi trong đoạn mạch có cộng hưởng điện thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch

A. lệch pha so với cường độ dòng điện trong mạch.

B. trễ pha so với dòng điện trong mạch.

C. cùng pha với cường độ dòng điện trong mạch.

D. sớm pha so với cường độ dòng điện trong mạch.

Lời giải

Đáp án: C

Đoạn mạch có cộng hưởng thì u, i cùng pha.Câu 7:

[THPT QG năm 2017 – Câu 1 – M203] Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số góc ω thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Điều kiện để cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch đạt giá trị cực đại là

A. ω


= R   B. ω


= 1

C. ω


= R   D. ωLC = 1

Lời giải

Đáp án: B

Dòng điện hiệu dụng trong mạch cực đại khi xảy ra cộng hưởng

=

⇒ ω = 1.

Câu 8:

[THPT QG năm 2018 – Câu 1 – M203] Máy phát điện xoay chiều ba pha hoạt động dựa trên hiện tượng

A. điện - phát quang.

B. cảm ứng điện từ.

C. cộng hưởng điện.

D. quang điện ngoài.

Lời giải

Đáp án: B