Sách Giải Bài Tập và SGK

Bài tập trắc nghiệm (2)

Câu 1.

Một tụ điện có điện dung 31,8μF. Điện áp hiệu dụng hai đầu bản tụ điện khi có dòng điện xoay chiều có tần số 50Hz và cường độ dòng điện cực đại 2√2 A chạy qua nó là

A. 200√2 V .    B. 200 V.

C. 20 V.    D. 20√2 V .

Lời giải

Chọn B.

Dung kháng

Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều: I = /√2 = 2 A

Điện áp hiệu dụng hai bản tụ điện: U = .I = 100.2 = 200 V

Câu 2.

Một cuộn dây có độ tự cảm L và điện trở thuần không đáng kể, mắc vào mạng điện xoay chiều tần số 60Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 12A. Nếu mắc cuộn dây trên vào mạng điện xoay chiều có tần số 1000Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là

A. 0,72A.    B. 200A.

C. 1,4A.    D. 0,005A.

Lời giải

Chọn A.

Câu 3.

Một cuộn dây dẫn điện trở không dáng kể được cuộn lại và nối vào mạng điện xoay chiều 127V, 50Hz. Dòng điện cực đại qua nó bằng 10A. Độ tự cảm của cuộn dây là

A. 0,04H.    B. 0,08H.

C. 0,057H.    D. 0,114H.

Lời giải

Chọn C.

Câu 4.

Một cuộn dây có lõi thép, độ tự cảm 318mH và điện trở thuần 100Ω. Người ta mắc cuộn dây vào mạng điện không đổi có điện áp 20V, thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là

A. 0,2A.    B. 0,14A.

C. 0,1A.    D. 1,4A.

Lời giải

Chọn A.

I = U/R = 20/100 = 0,2 A

Câu 5.

Một cuộn dây có lõi thép, độ tự cảm 318mH và điện trở thuần 100Ω. Người ta mắc cuộn dây vào mạng điện xoay chiều 20V, 50Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là

A. 0,2A.    B. 0,14A.

C. 0,1A.    D. 1,4A.

Lời giải

Chọn B

Câu 6.

Giữa hai bản tụ điện có điện áp xoay chiều 220V, 60Hz. Dòng điện qua tụ điện có cường độ 0,5A. Để dòng điện qua tụ điện có cường độ bằng 8A thì tần số của dòng điện là

A. 15Hz.    B. 240Hz.

C. 480Hz.    D. 960Hz.

Lời giải

Chọn D.

Câu 7.

Một hộp X chỉ chứa một trong 3 phần tử là điện trở thuần hoặc tụ điện hoặc cuộn cảm thuần. Đặt vào hai đầu hộp X một điện áp xoay chiều chỉ có tần số f thay đổi. Khi f = 50Hz thì điện áp trên X và dòng điện trong mạch ở thời điểm có giá trị lần lượt là: = 1 (A), = 100√3 (V), ở thời điểm thì: = √3 (A), = 100 (V). Khi f = 100Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 0,5√2 A. Hộp X chứa

A. điện trở thuần R = 100Ω

B. cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1/π(H)

C. tụ điện có điện dung C = /π (F)

D. tụ điện có điện dung C = (10√3)/π (F)

Lời giải

Chọn BKhi tần số tăng gấp đôi nếu là tụ thì dung kháng giảm 2 lần nên dòng hiệu dụng tăng 2 lần, tức là I' = 2I = 2√2. Nhưng theo bài ra I = 0,5√2 A = I/2 nên X = L sao cho:

Câu 8.

Đặt điện áp u = cos(120πt - π/4) (V) vào hai đầu một tụ điện thì vôn kế nhiệt (có điện trở rất lớn) mắc song song với tụ điện chỉ 120√2 (V), ampe kế nhiệt (có điện trở bằng 0) mắc nối tiếp với tụ điện chỉ 2√2 (A). Chọn kết luận đúng.

A. Điện dung của tụ điện là 1/(7,2π) (mF), pha ban đầu của dòng điện qua tụ điện là π/4.

B. Dung kháng của tụ điện là 60Ω, pha ban dầu của dòng điện qua tụ điện là Φ = π/2

C. Dòng điện tức thời qua tụ điện i = 4cos(100πt + π/4) (A).

D. Điện áp cực đại giữa hai đầu tụ điện là 120√2, dòng điện cực đại qua tụ điện là 2√2 (A)

Lời giải

Chọn A

Điện dung tụ được xác địnhVì mạch chỉ có C thì i sớm pha hơn u là π/2 nên

Câu 9.

Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ có điện dung C = /π F có biểu thức u = 200√2cos100πt (V). Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là:

Lời giải

Tính hoặc I = U/R = 200/100 = 2A; i sớm pha góc π/2 so với u hai đầu tụ điện.

Suy ra: i = 2√2cos(100πt + π/2) (A) ⇒ Chọn B

Câu 10.

Hiệu điện thế giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm có độ tự cảm L = 1/π H có biểu thức u = 200√2cos(100πt + π/3) (V). Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là :

Lời giải

Tính = ωL = 100π.(1/π) = 100Ω.

Tính hoặc I = U/ = 200/100 = 2A; i trễ pha góc π/2 so với u hai đầu cuộn cảm thuần, nên ta có: π/3 - π/2 = - π/6

Suy ra: i = 2√2cos(100πt - π/6) (A). Chọn B

Câu 11.

Đặt điện áp xoay chiều u = cos(120πt + π/3) vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 1/(6π) H. Tại thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là 40√2 V thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là 1A . Biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm là

Lời giải

Chọn B.

Câu 12.

Đặt vào hai đầu tụ điện C = /π (F) một điện áp xoay chiều u = 141cos(100πt) V. Cường độ dòng điện qua tụ điện là

A. I = 1,41 A.    B. I = 1,00 A.

C. I = 2,00 A.    D. I = 100 A.

Lời giải

Chọn B.

Câu 13.

Giữa hai bản tụ điện có điện áp xoay chiều 220 V – 60 Hz. Dòng điện qua tụ điện có cường độ 0,5 A. Để dòng điện qua tụ điện có cường độ bằng 8 A thì tần số của dòng điện là

A. 15 Hz.    B. 240 Hz.

C. 480 Hz.    D. 960 Hz.

Lời giải

Cường độ dòng điện:

Chọn D.

Câu 14.

Một tụ điện có điện dung C = 31,8 (μF). Điện áp hiệu dụng hai đầu bản tụ khi có dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz và cường độ dòng điện cực đại 2√2 A chạy qua nó là

A. 200√2 V    B. 200 V.

C. 20 V.    D. 20√2 V

Lời giảiChọn B.

Câu 15.

Cường độ dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần họăc tụ điện giống nhau ở điểm nào?

A. Đều biến thiên trễ pha π/2 đối với điện áp ở hai đầu đoạn mạch.

B. Đều có cường độ hiệu dụng tỉ lệ với điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.

C. Đều có cường độ hiệu dụng tăng khi tần số dòng điện tăng.

D. Đều có cường độ hiệu dụng giảm khi tần số dòng điện tăng.

Lời giải

I = U/

; I = U/ : I đều tỉ lệ với U.

Chọn B.Câu 16.

Đặt vào hai bản tụ điện có điện dung C =


/π (F) một điện áp xoay chiều u = 120cos(100πt – π/6) V. Chọn biểu thức đúng về cường độ dòng điên qua tụ điện ?

A. i = 12cos(100πt + π/3) A.

B. i = 1,2cos(100πt + π/3) A.

C. i = 12cos(100πt – 2π/3) A.

D. i = 1200cos(100πt + π/3) A.

Lời giải

Ta có:


= 100 Ω;


=

/

= 120/100 = 1,2 A

Mạch chỉ chứa tụ nên φsớm pha π/2 so với φ


: φ


= π/2 + φ

= π/2 – π/6 = π/3

⇒ i = 1,2cos(100πt + π/3) A. Chọn B.

Câu 17.

Đặt vào giữa hai đầu một đoạn mạch điện chỉ có tụ điện có điện dung C = /π (F) một điện áp xoay chiều có biểu thức u = 220√2cos(100πt) V. Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch có biểu thức

Lời giải

Ta có:


= 100 Ω;

Mạch chỉ chứa tụ nên φsớm pha π/2 so với φ


:

φ


= π/2 + φ

= π/2 – 0 = π/2

⇒ i = 2,2√2cos(100πt + π/2) A. Chọn B.

Câu 18.

Đặt vào giữa hai đầu một đoạn mạch điện chỉ có tụ điện có điện dung C = /π (F) một điện áp xoay chiều có biểu thức u = 200cos(100πt - π/6) V. Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch có biểu thức

A. i = 2cos(100πt + π/3) A

B. i = 2cos(100πt + π/2) A

C. i = √2cos(100πt + π/3) A

D. i = 2cos(100πt - π/6) A

Lời giải

Ta có:


= 100 Ω; = / = 200/100 = 2 A

Mạch chỉ chứa tụ nên φsớm pha π/2 so với φ


:

φ


= π/2 + φ

= π/2 – π/6 = π/3

⇒ i = 2cos(100πt + π/3) A. Chọn A.

Câu 19.

Cường độ dòng điện qua tụ điện i = 4cos(100πt) A. Điện dung của tụ có giá trị 31,8 (μF). Biể thức của điện áp đặt vào hai đầu tụ điện là

A. = 400cos(100πt) V.

B. = 400cos(100πt + π/2) V.

C. = 400cos(100πt – π/2) V.

D. = 400cos(100πt – π) V.

Lời giải

Ta có:= . = 4.100 = 400 V

Mạch chỉ chứa tụ nên φsớm pha π/2 so với φ


:

φ


= π/2 + φ

⇒ φ = 0 – π/2 = -π/2

⇒ u = 400cos(100πt - π/2) V. Chọn A.

Câu 20.

Mắc tụ điện có điện dung C = 31,8 (μF) vào mạng điện xoay chiều có biểu thức i = 2cos(100πt + π/3) A. Biểu thức của điện áp tức thời qua tụ điện là

Lời giải

Ta có:= . = 2.100 = 200 V

Mạch chỉ chứa tụ nên φsớm pha π/2 so với φ


:

φ


= π/2 + φ

⇒ φ = π/3 – π/2 = -π/6

⇒ u = 200cos(100πt - π/6) V.

Chọn A.

Câu 21.

Dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ có tụ điện có điện dung C = /π (F) có biểu thức i = 2√2cos(100πt + π/3) A. Biểu thức điện áp xoay chiều giữa hai đầu tụ điện là

Lời giải

Ta có:Mạch chỉ chứa tụ nên φsớm pha π/2 so với φ


:

φ


= π/2 + φ

⇒ φ = π/3 – π/2 = -π/6

⇒ u = 200√2cos(100πt - π/6) V. Chọn C.