Sách Giải Bài Tập và SGK

Bài tập trắc nghiệm

Câu 1:

[THPT QG năm 2015 – Câu 6 - M138] Ở Việt Nam, mạng điện dân dụng một pha có điện áp hiệu dụng là

A. 220√2 V.   B. 100 V.

C. 220 V.   D. 100√2 V.

Lời giải

Đáp án: C

Mạng điện dân dụng một pha ở Việt Nam có điện áp hiệu dụng 220 V

Câu 2:

[THPT QG năm 2015 – Câu 14 - M138] Cường độ dòng điện i = 2cos100πt(A) có pha tại thời điểm t là

A. 50πt.   B. 100πt.

C. 0.   D. 70πt.

Lời giải

Đáp án: B

Cường độ dòng điện

i = cos(ωt + φ) = 2cos100πt (A)

có pha tại thời điểm t là (ωt + φ) = 100πt.

Câu 3:

[THPT QG năm 2017 – Câu 10 – M201] Dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có cường độ

i = 4cos (A)(T > 0). Đại lượng T được gọi là

A. tần số góc của dòng điện.

B. chu kì của dòng điện.

C. tần số của dòng điện.

D. pha ban đầu của dòng điện.

Lời giải

Đáp án: B

Câu 4:

[THPT QG năm 2017 – Câu 10 – M201] Một dòng điện chạy trong một đoạn mạch có cường độ

i = 4cos(2πft + π/2) (A) (f > 0). Đại lượng f được gọi là

A. pha ban đầu của dòng điện.

B. tần số của dòng điện.

C. tần số góc của dòng điện.

D. chu kì của dòng điện.

Lời giải

Đáp án: B

Câu 5:

[THPT QG năm 2017 – Câu 18 – M203] Điện áp ở hai đầu một đoạn mạch có biểu thức là

u = 200√cos(100πt -) (V) (t tính bắng s). Giá trị của u ở thời điểm t = 5 ms là

A. -220 V.   B. 110√2 V.

C. 220 V.   D. -110√2 V.

Lời giải

Đáp án: C

u = 220√cos(100πt - )u=220V

Câu 6:

[THPT QG năm 2018 – Câu 22 – M210] Cường độ dòng điện trong một mạch dao động lí tưởng có phương trình i = 2√2cos(2πt.t) mA (t tính bằng giây). Khoảng thời gian ngắn nhất tính từ lúc i = 0 đến i = 2 mA là :

A. 1,25. s   B. 1,25. s

C. 2,5. s   D. 2,5.

Lời giải

Đáp án: B

Δt = = 1,25.

Câu 7:

[THPT QG năm 2018 – Câu 22 – M210] Ở Việt Nam, mạng điện xoay chiều dân dụng có tần số là

A. 50π Hz.   B. 100 Hz.

C. 100 Hz.   D. 50 Hz.Lời giải

Đáp án: D

Câu 8:

[THPT QG năm 2018 – Câu 7 – M206] Cường độ dòng điện i = 2√2cost100πt (A) có giá trị hiệu dụng là

A.√2 A .   B. 2√2 A.

C. 2A.   D. 4A.

Lời giải

Đáp án: C

I = 2 A

Câu 9:

[THPT QG năm 2018 – Câu 2 – M210] Điện áp u = 110√2 cos100πt (V) có giá tri hiệu dụng là:

A. 110√2 V.   B. 100π V.

C. 100 V.   D. 110 V.

Lời giải

Đáp án: D

Điện áp hiệu dụng là

U =


= 110V

Câu 10:

[THPT QG năm 2019 – Câu 3 – M218] Cường độ dòng điện i = 4cos(120πt +


)

có pha ban đầu là

A. 120π rad   B. 4rad

C.

   D.

Lời giải

Đáp án: C

Câu 11:

[THPT QG năm 2019 – Câu 12 – M223] Dòng điện xoay chiều trong một đoạn mạch có cường độ là

i = cos(ωt + φ) (ω > 0). Đại lượng ω được gọi là

A. tần số góc của dòng điện

B. cường độ dòng điện cực đại

C. pha của dòng điện

D. chu kỳ của dòng điện

Lời giải

Đáp án: A

Câu 12:

[THPT QG năm 2019 – Câu 10 – M206] Điện áp hiệu dụng u = 220√2cos60πt V có giá trị cực đại bằng

A.220√2 V.   B. 220 V.

C. 60 V.   D. 60π V.

Lời giải

Đáp án: A

Câu 13:

[THPT QG năm 2019 – Câu 12 – M213] Mối liên hệ giữa cường độ hiệu dụng I và cường độ cực đại của dòng điện xoay chiều hình sin là

A. I =    B. I = √2

C. I =    D. I =

Lời giải

Đáp án: A

I =

Câu 14:

[THPT QG năm 2019 – Câu 5 – MH] Điện áp u = 120cos(100πt + )(V) có giá trị cực đại là

A. 60√2 V.   B. 120 V.

C. 120√2 V.   D. 60V

Lời giải

Đáp án: B

Giá trị cực đại của điện áp là = 120 V

Câu 15:

[THPT QG năm 2017 – Câu 11 – MH2] Điện áp xoay chiều giữa hai đầu một đoạn mạch có biểu thức

u = 311cos(100πt + π) (V). Giá trị cực đại của điện áp này bằng

A. 622 V.   B. 220 V.

C. 311 V.   D. 440 V.

Lời giải

Đáp án: C

u = cos(ωt + φ ) = 311cos(100πt + π) (V); = 311 V

Câu 16:

[THPT QG năm 2017 – Câu 17 – MH2] Trong bài thực hành khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp, để đo điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây, người ta dùng

A. ampe kế xoay chiều mắc nối tiếp với cuộn dây

B. ampe kế xoay chiều mắc song song với cuộn dây

C. vôn kế xoay chiều mắc nối tiếp với cuộn dây

D. vôn kế xoay chiều mắc song song với cuộn dây

Lời giải

Đáp án: D

Để đo điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây, người ta dùng vôn kế xoay chiều mắc song song với cuộn dây

Câu 17:

[THPT QG năm 2017 – Câu 22 – MH3] Cho dòng điện có phương trình

i = 6√2cos(100πt - ) (A) , giá trị của cường độ dòng điện tại thời điểm t = 0 bằng

A. 3√2 A.   B. −3√6 A.

C. −3√2 A.   D. 3√6 A.

Lời giải

Đáp án: C

Thay t = 0 vào phương trình ta tìm được

i = -3√2 (A).