Sách Giải Bài Tập và SGK

Bài tập trắc nghiệm (1)

Câu 1:

Chọn câu trả lời đúng. Trong một phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng của các hạt nhân tham gia

A.

được bảo toàn.

B.

Tăng.

C.

Giảm.

D.

Tăng hoặc giảm tuỳ theo phản ứng.

Lời giải

Chọn D.

Khối lượng các hạt nhân không bảo toàn.

Câu 2:

Dùng hạt prôtôn có động năng 1,6 MeV bắn vào hạt nhân liti () đứng yên. Giả sử sau phản ứng thu được hai hạt giống nhau có cùng động năng và không kèm theo tia γ. Biết năng lượng tỏa ra của phản ứng là 17,4 MeV. Động năng của mỗi hạt sinh ra là

A.

B.

19,0 MeV.    15,8 MeV.

C.

D.

9,5 MeV.    7,9 MeV.

Lời giải

Ta có:

Chọn C.Câu 3:

Cho phản ứng hạt nhân:

Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1 gam khí hêli xấp xỉ bằng

A.

4,24.J.

B.

4,24.J.

C.

5,03.J.

D.

4,24.J.

Lời giải

Ta có:

Chọn D.Câu 4:

Pôlôni phóng xạ α và biến đổi thành chì Pb. Biết khối lượng các hạt nhân Po; α; Pb lần lượt là: 209,937303 u; 4,001506 u; 205,929442 u và 1 u = 931,5MeV/. Năng lượng tỏa ra khi một hạt nhân pôlôni phân rã xấp xỉ bằng

A.

B.

5,92 MeV.    2,96 MeV.

C.

D.

29,60 MeV.  59,20 MeV.

Lời giải

Ta có: W = (209,937303 – 205,929442 – 4,001506).931,5 = 5,92 (MeV). Chọn A.Câu 5:

Trong dãy phân rã phóng xạ có bao nhiêu hạt α và β được phát ra?

A.

B.

3α và 7β.    4α và 7β.

C.

D.

4α và 8β.    7α và 4β

Lời giải

Chọn B.Câu 6:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về phản ứng hạt nhân?

A.

Phản ứng hạt nhân là sự va chạm giữa các hạt nhân.

B.

Phản ứng hạt nhân là sự tác động từ bên ngoài vào hạt nhân làm hạt nhân đó bị vỡ ra.

C.

Phản ứng hạt nhân là sự tương tác giữa hai hạt nhân, dẫn đến sự biến đổi của chúng thành các hạt nhân khác.

D.

A, B và C đều đúng.

Lời giải

Chọn C.

Tương tác giữa hai hạt nhân là phản ứng hạt nhân.

Câu 7:

Kết quả nào sau đây là đúng khi nói về khi nói về định luật bảo toàn số khối và định luật bảo toàn điện tích?

A.

+ = + .

B.

+ = + .

C.

+ + + = 0

D.

A hoặc B hoặc C đúng.

Lời giải

Chọn C.

Tổng số khối (nuclon) trong phản ứng luôn dương, bằng tổng 2 lần số khói trước hay sau phản ứng.

Câu 8:

Kết quả nào sau đây là sai khi nói về định luật bảo toàn động lượng?

A.

+ = + .

B.

+ + + = + + + .

C.

+ = + = 0.

D.

+ = + .

Lời giải

Chọn C.

Động lượng các tổng cộng các hạt nhân luôn khác không.

Câu 9:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A.

Vế trái của phương trình phản ứng có thể có một hoặc hai hạt nhân.

B.

Trong số các hạt nhân trong phản ứng có thể có các hạt đơn giản hơn hạt nhân (hạt sơ cấp).

C.

Nếu vế trái của phản ứng chỉ có một hạt nhân có thể áp dụng định luật phóng xạ cho phản ứng.

D.

A, B và C đều đúng.

Lời giải

Chọn D.

Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 10:

Cho phản ứng hạt nhân , hạt nhân X là hạt nào sau đây?

A.

B.

α;    β

C.

D.

β;    n

Lời giải

Chọn A.

Xét phản ứng hạt nhân: , áp dụng định luật bảo toàn điện tích và định luật bảo toàn số khối ta được: Z = 2, A = 4. Vậy hạt nhân chính là hạt nhân (hạt α).

Câu 11:

Cho phản ứng hạt nhân , hạt nhân X là hạt nhân nào sau đây?

Lời giải

Chọn D.

Câu 12:

Cho phản ứng hạt nhân , hạt nhân X là hạt nhân nào sau đây?

Lời giải

Chọn A.

Câu 13:

Cho phản ứng hạt nhân , hạt nhân X là hạt nhân nào sau đây?

Lời giải

Chọn B.

Câu 14:

Cho phản ứng hạt nhân , biết số Avôgađrô = 6,02.. Năng lượng toả ra khi tổng hợp được 1g khí hêli là bao nhiêu?

A.

ΔE = 423,808.J.

B.

ΔE = 503,272.J.

C.

ΔE = 423,808.J.

D.

ΔE = 503,272.J.

Lời giải

Chọn C.

Muốn tổng hợp được 1g khí Hêli ta phải thực hiện phản ứng. Tổng năng lượng toả ra là ΔE = 423,808.J.

Câu 15:

Cho phản ứng hạt nhân , khối lượng của các hạt nhân là m(Ar) = 36,956889u, m(Cl) = 36,956563u, m(n) = 1,008670u, m(p) = 1,007276u, 1u = 931MeV/. Năng lượng mà phản ứng này toả ra hoặc thu vào là bao nhiêu?

A.

Toả ra 1,60132MeV.

B.

Thu vào 1,60132MeV.

C.

Toả ra 2,562112.J.

D.

Thu vào 2,562112.J.

Lời giải

Chọn B.

Xét phản ứng:Tổng khối lượng các hạt nhân trước phản ứng là = + = 37,963839u.

Tổng khối lượng các hạt nhân sau phản ứng là M = + = 37,965559u.

Ta thấy < M suy ra phản ứng thu năng lượng và thu vào một lượng ΔE = 1,60132MeV.

Câu 16:

Năng lượng tối thiểu cần thiết để chia hạt nhân thành 3 hạt α là bao nhiêu? (biết = 11, 9967u, = 4,0015u).

A.

ΔE = 7,2618J.

B.

ΔE = 7,2618MeV.

C.

ΔE = 1,16189.J.

D.

ΔE = 1,16189.MeV.

Lời giải

Chọn B.

phản ứng hạt nhân:Câu 17:

Cho phản ứng hạt nhân , khối lượng của các hạt nhân là = 4,0015u, = 26,97435u, = 29,97005u, = 1,008670u, 1u = 931Mev/. Năng lượng mà phản ứng này toả ra hoặc thu vào là bao nhiêu?

A.

Toả ra 4,275152MeV.

B.

Thu vào 2,67197MeV.

C.

Toả ra 4,275152.J.

D.

Thu vào 2,67197.J.

Lời giải

Chọn B.

phản ứng hạt nhân:Câu 18:

Hạt α có động năng = 3,1MeV đập vào hạt nhân nhôm gây ra phản ứng , khối lượng của các hạt nhân là = 4,0015u, = 26,97435u, = 29,97005u, = 1,008670u, 1u = 931Mev/. Giả sử hai hạt sinh ra có cùng vận tốc. Động năng của hạt n là

A.

= 8,8716MeV.

B.

= 8,9367MeV.

C.

= 9,2367MeV.

D.

= 10,4699MeV.

Lời giải

Chọn C.

Xét phản ứng hạt nhân

Tính tương tự câu trên thấy phản ứng thu vào ΔE = 2,7MeV.

Động năng của hạt n là= /2, động năng của hạt P là = /2,

theo bài ra = suy ra / = /.

Theo định luật bảo toàn năng lượng


+ ΔE = +

= 0,013MeV, và = 0,387MeV.

Câu 19:

Hạt nhân triti (T) và đơteri (D) tham gia phản ứng nhiệt hạch sinh ra hạt α và hạt nơtrôn. Cho biết độ hụt khối của hạt nhân triti là Δ = 0,0087u, của hạt nhân đơteri là Δ = 0,0024u, của hạt nhân X là Δ = 0,0305u; 1u = 931MeV/. Năng lượng toả ra từ phản ứng trên là bao nhiêu?

A.

ΔE = 18,0614MeV.

B.

ΔE = 38,7296MeV.

C.

ΔE = 18,0614J.

D.

ΔE = 38,7296J.

Lời giải

Chọn A.

Phản ứng xảy ra theo phương trình:

Tổng độ hụt khối trước phản ứng là Δ = Δ + Δ.

Tổng độ hụt khối sau phản ứng là ΔM = Δ + Δ. Độ hụt khối của n bằng không.

Phản ứng toả ra ΔE = (ΔM - Δ = 18,0614MeV.

Câu 20:

Cho hạt prôtôn có động năng = 1,8MeV bắn vào hạt nhân đứng yên, sinh ra hai hạt α có cùng độ lớn vận tốc và không sinh ra tia γ và nhiệt năng. Cho biết: = 1,0073u; = 4,0015u; = 7,0144u; 1u = 931MeV/ = 1,66.kg. Phản ứng này thu hay toả bao nhiêu năng lượng?

A.

Toả ra 17,4097MeV.

B.

Thu vào 17,4097MeV.

C.

Toả ra 2,7855.J.

D.

Thu vào 2,7855.J.

Lời giải

Chọn A.

Xét phản ứng

Tổng khối lượng của các hạt nhân trước phản ứng là: = + = 8,0217u.

Tổng khối lượng của các hạt nhân sau phản ứng là: M = = 8,0030u.

Ta thấy > M suy ra phản ứng là phản ứng toả năng lượng, và toả ra một lượng:

ΔE = ( = 17,4097MeV.