Sách Giải Bài Tập và SGK

Bài tập trắc nghiệm (1)

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng phóng xạ?

A.

Trong phóng xạ α, hạt nhân con có số nơtron nhỏ hơn số nơtron của hạt nhân mẹ.

B.

Trong phóng xạ β, hạt nhân mẹ và hạt nhân con có số khối bằng nhau, số prôtôn khác nhau.

C.

Trong phóng xạ β, có sự bảo toàn điện tích nên số prôtôn được bảo toàn.

D.

Trong phóng xạ β, hạt nhân mẹ và hạt nhân con có số khối bằng nhau, số nơtron khác nhau.

Lời giải

Phóng xạ β có sự biến đổi prôtôn sang nơtron; phóng xạ β có sự biến đổi nơtron sang prôtôn nên số prôtôn không được bảo toàn.

Chọn C.


Câu 2:

Hạt nhân đang đứng yên thì phóng xạ α (không kèm bức xạ γ). Ngay sau phóng xạ đó, động năng của hạt α

A.

lớn hơn động năng của hạt nhân con.

B.

chỉ có thể nhỏ hơn hoặc bằng động năng của hạt nhân con.

C.

bằng động năng của hạt nhân con.

D.

nhỏ hơn động năng của hạt nhân con.

Lời giải

Theo định luật bảo toàn động lượng ta có

< (X có số khối 206, α có số khối 4) nên > .

Chọn A.


Câu 3:

Khi nói về hiện tượng phóng xạ, phát biểu nào sau đây là đúng?

A.

Phóng xạ là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.

B.

Sự phóng xạ phụ thuộc vào nhiệt độ của chất phóng xạ.

C.

Chu kỳ phóng xạ phụ thuôc vào khối lượng của chất phóng xạ.

D.

Sự phóng xạ phụ thuộc vào áp suất tác dụng lên bề mặt của khối chất phóng xạ.

Lời giải

Phóng xạ, phân hạch, nhiệt hạch là các phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.

Chọn A.

Câu 4:

Chọn ý sai. Tia gamma

A.

là sóng điện từ có bước sóng rất ngắn.

B.

là chùm hạt phôtôn có năng lượng cao.

C.

Không bị lệch trong điện trường.

D.

Chỉ được phát ra từ phóng xạ α.

Lời giải

Tia gamma là sóng điện từ có bước sóng rất ngắn (là chùm hạt phôtôn không mang điện có năng lượng rất lớn) và thường được phát ra từ các phản ứng hạt nhân (trong đó có phóng xạ α).

Chọn D.

Câu 5:

Xét phóng xạ: X → Y + α. Ta có

A.

+

= .

B.

Phản ứng này thu năng lượng.

C.

Hạt X bền hơn hạt Y.

D.

Hạt α có động năng.

Lời giải

Trong phóng xạ α thì hạt α (có khối lượng) chuyển động nên có động năng.

Chọn D.


Câu 6:

Một chất phóng xạ có hằng số phóng xạ λ. Ở thời điểm ban đầu có hạt nhân. Số hạt nhân đã bị phân rã sau thời gian t là

A.

B.

(1 - λt)

C.

(1 - )

D.

(1 - )

Lời giải

Số hạt nhân bị phân rã sau thời gian t là ΔN = .

Chọn D.


Câu 7:

Tia nào sau đây không phải là tia phóng xạ ?

A.

B.

Tia γ.    Tia β.

C.

D.

Tia α.    Tia X.

Lời giải

Có 4 loại tia phóng xạ là: tia α; tia β; tia β và tia γ.

Chọn D.


Câu 8:

Trong không khí, tia phóng xạ nào sau đây có tốc độ nhỏ nhất ?

A.

B.

Tia γ.    Tia α.

C.

D.

Tia β.    Tia β.

Lời giải

Tia γ có tốc độ bằng tốc độ ánh (c ≈ 3. m/s); tia β và tia β có tốc độ xấp xĩ tốc độ ánh sáng còn tia α có tốc độ cỡ 2. m/s.

Chọn B.


Câu 9:

Tia α

A.

có vận tốc bằng vận tốc ánh sáng trong chân không.

B.

là dòng các hạt nhân

C.

không bị lệch khi đi qua điện trường và từ trường.

D.

là dòng các hạt nhân nguyên tử hiđrô.

Lời giải

Tia α là dòng các hạt nhân hêli (). Chọn B.


Câu 10:

Một chất phóng xạ X có hằng số phóng xạ λ. Ở thời điểm = 0, có hạt nhân X. Tính từ đến t, số hạt nhân của chất phóng xạ X bị phân rã là

A.

.

B.

(1 – ).

C.

(1 – ).

D.

(1 - λt).

Lời giải

Số hạt nhân còn lại là N = nên số hạt nhân bị phân rã là N’ = – N = (1 – e-λt).

Chọn C.


Câu 11:

Chọn phát biểu nào đúng. Phóng xạ là hiện tượng một hạt nhân

A.

phát ra một bức xạ điện từ

B.

tự phát ra các tia α, β, γ.

C.

tự phát ra tia phóng xạ và biến thành một hạt nhân khác.

D.

phóng ra các tia phóng xạ, khi bị bắn phá bằng những hạt chuyển động nhanh.

Lời giải

Chọn C.

Xem định nghĩa phóng xạ.

Câu 12:

Phát biểu nào sau đây là Sai khi nói về tia anpha?

A.

Tia anpha thực chất là hạt nhân nguyên tử hêli ()

B.

Khi đi qua điện trường giữa hai bản tụ điện, tia anpha bị lệch về phía bản âm tụ điện.

C.

Tia anpha phóng ra từ hạt nhân với vận tốc bằng vận tốc ánh sáng.

D.

Khi đi trong không khí, tia anpha làm ion hoá không khí và mất dần năng lượng.

Lời giải

Chọn C.

Xem tính chất các tia phóng xạ.

Câu 13:

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về tia β?

A.

Hạt β thực chất là êlectron.

B.

Trong điện trường, tia β bị lệch về phía bản dương của tụ điện, lệch nhiều hơn so với tia α.

C.

Tia β có thể xuyên qua một tấm chì dày cỡ xentimet.

D.

A hoặc B hoặc C sai.

Lời giải

Chọn C.

Xem tính chất các tia phóng xạ.

Câu 14:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sự phóng xạ?

A.

Phóng xạ là hiện tượng một hạt nhân tự động phóng ra các bức xạ và biến đổi thành hạt nhân khác.

B.

Sự phóng xạ tuân theo định luật phân rã phóng xạ.

C.

Phóng xạ là một trường hợp riêng của phản ứng hạt nhân.

D.

A, B và C đều đúng.

Lời giải

Chọn D.

Cả 3 ý trên đều đúng.

Câu 15:

Phát biểu nào sau đây là Sai khi nói về tia anpha?

A.

Tia anpha thực chất là hạt nhân nguyên tử hêli ()

B.

Khi đi qua điện trường giữa hai bản tụ điện, tia anpha bị lệch về phía bản âm tụ điện.

C.

Tia anpha phóng ra từ hạt nhân với vận tốc bằng vận tốc ánh sáng.

D.

Khi đi trong không khí, tia anpha làm ion hoá không khí và mất dần năng lượng.

Lời giải

Chọn C.

Vận tốc tia anpha cỡ 2.m/s.

Câu 16:

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về tia β?

A.

Hạt β thực chất là êlectron.

B.

Trong điện trường, tia β bị lệch về phía bản dương của tụ điện, lệch nhiều hơn so với tia α.

C.

Tia β có thể xuyên qua một tấm chì dày cỡ xentimet.

D.

A hoặc B hoặc C sai.

Lời giải

Chọn C

Tia beta trừ có khả năng đâm xuyên nhưng chỉ có thể qua lá nhom dày cỡ mm.

Câu 17:

Điều khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về β

?

A.

Hạt β có cùng khối lượng với êlectrron nhưng mang điện tích nguyên tố dương.

B.

Tia β có tầm bay ngắn hơn so với tia α.

C.

Tia β có khả năng đâm xuyên rất mạnh, giống như tia rơn ghen (tia X).

D.

A, B và C đều đúng.

Lời giải

Chọn A.

Tia β còng gọi là electron dương.

Câu 18:

Điều khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về tia gamma?


A.

Tia gamma thực chất là sóng điện từ có bước sóng rất ngắn (dưới 0,01nm).

B.

Tia gamma là chùm hạt phôtôn có năng lượng cao.

C.

Tia gamma không bị lệch trong điện trường.

D.

A, B và C đều đúng.

Lời giải

Chọn D.

Tia γ là sóng điện từ, có bước sóng ngắn hơn tia X, có tính chất gióng tia X nhưng khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia X.

Câu 19:

Trong các biểu thức sau đây, biểu thức nào đúng với nội dung của định luật phóng xạ? (với là khối lượng của chất phóng xạ ban đầu, m là khối lượng chất phóng xạ còn lại tại thời điểm t, λ là hằng số phóng xạ).

Lời giải

Chọn B.

Câu 20:

Điều nào sau đây là sai khi nói về độ phóng xạ H?

A.

Độ phóng xạ H của một chất phóng xạ là đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu là lượng phóng xạ đó.

B.

Với một chất phóng xạ cho trước, độ phóng xạ luôn là một hằng số.

C.

Với một chất phóng xạ cho trước, độ phóng xạ giảm dần theo quy luật hàm số mũ theo thời gian.

D.

A hoặc B hoặc C đúng.

Lời giải

Chọn B.

Độ phóng xạ giảm theo quy luật hàm số mũ âm.