Sách Giải Bài Tập và SGK

Bài tập trắc nghiệm (1)

Câu 1. [THPT QG năm 2015 – Câu 3 - M138] :

Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Chu kì dao động riêng của mạch là

Lời giải

Chu kì dao động riêng của mạnh dao động điện từ lí tưởng

Đáp án: D

Câu 2. [THPT QG năm 2015 – Câu 33 - M138] :

Hai mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với cùng cường độ dòng điện cực đại . Chu kì dao động riêng của mạch thứ nhất là , của mạch thứ hai là = . Khi cường độ dòng điện trong hai mạch có cùng độ lớn và nhỏ hơn thì độ lớn điện tích trên một bản tụ điện của mạch dao động thứ nhất là và của mạch dao động thứ hai là . Tỉ số /

A. 2.   B. 1,5.

C. 0,5.   D. 2,5.

Lời giải

Đáp án: C

Câu 3. [THPT QG năm 2016 – Câu 9 – M536]] :

Trong mạch dao động điện tử LC lí tưởng đang hoạt động, điện tích trên một bản tụ điện biến thiên điều hòa và

A. cùng pha với cường độ dòng điện trong mạch.

B. lệch pha 0,25π so với cường độ dòng điện trong mạch.

C. ngược pha với cường độ dòng điện trong mạch.

D. lệch pha 0,5π so với cường độ dòng điện trong mạch.

Lời giải

Mạch dao động điện tử LC lí tưởng đang hoạt động, điện tích trên một bản tụ điện biến thiên điều hòa và lệch pha π/2 so với cường độ dòng điện trong mạch

Đáp án: D

Câu 4. [THPT QG năm 2016 – Câu 16 – M536] :

Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm H và tụ điện có điện dung 2,5. Lấy π=3,14 Chu kì dao động riêng của mạch là

A.1,57.s   B.1,57.s

C.6,28.s   D.3,14.s

Lời giải

Đáp án: D

Câu 5. [THPT QG năm 2017 – Câu 15 – M201] :

Một mạch dao động gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Chu kì dao động riêng của mạch là

Lời giải

Chu kỳ dao động riêng của mạch LC là :

Đáp án: C

Câu 6. [THPT QG năm 2017 – Câu 23 – M201] :

Gọi A và lần lượt là biên độ và vận tốc cực đại của một chất điểm dao động điều hòa; lần lượt là điện tích cực đại trên một bản tụ điện và cường độ dòng điện cực đại trong mạch dao động LC đang hoạt động. Biểu thức /A có cùng đơn vị với biểu thức

Lời giải

Đáp án: A

Câu 7. [THPT QG năm 2017 – Câu 7 – M202] :

Một mạch dao động gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Tần số dao động riêng của mạch là

Lời giải

Đáp án: A

Câu 8. [THPT QG năm 2017 – Câu 7 – M204] :

Một mạch dao động gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Tần số góc riêng của mạch dao động này là

Lời giải

Đáp án: C

Câu 9. [THPT QG năm 2018 – Câu 28 – M201] :

Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5 mH và tụ điện có điện dung 50 μF. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 6 V. Tại thời điểm hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là 4 V thì cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn bằng

A. √5/5 A   B. 0,45 A

C. 0,6 A   D. 1/4 A.

Lời giải

Đáp án: A

Câu 10. [THPT QG năm 2018 – Câu 24 – M203] :

Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 2 mH và tụ điện có điện dung 8 nF. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 6 V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch bằng

A. 0,12 A   B. 1,2 mA   C. 1,2 A   D. 12 mA

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 11. [THPT QG năm 2018 – Câu 22 – M210] :

Cường độ dòng điện trong một mạch dao động lí tưởng có phương trình i = 2√2 .cos(2πt. t) mA (t tính bằng giây). Khoảng thời gian ngắn nhất tính từ lúc i = 0 đến i = 2 mA là

A. 1,25.s   B. 1,25.s

C. 2,5.s   D. 2,5.s

Lời giải

Đáp án: B

Câu 12. [THPT QG năm 2018 – Câu 27 – M206] :

Một mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với tần số góc rad/s. Biết điện tích cực đại của một bản tụ điện là 1nC. Khi cường độ dòng điện trong mạch có giá trị 6μA thì điện tích của một bản tụ điện có độ lớn bằng

A. 8.C.   B. 4.C.

C. 2.C.   D. 6.C.

Lời giải

Đáp án: A

Câu 13. [THPT QG năm 2019 – Câu 19 – MH] :

Một mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biểu thức điện tích của một bản tụ điện trong mạch là q = 6√2 πt (t tính bằng s). Ở thời điểm t = 2,5.s, giá trị của q bằng

A.6√2 μC   B.6 μC

C. -6√2 μC   D. – 6 μC

Lời giải

q = 6√2 cos(π.2,5.) = 6(μC)

Đáp án: B

Câu 14. [THPT QG năm 2019 – Câu 26 – M218] :

Một mạch điện dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Cường độ dòng điện trong mạch có phương trình i = 25cos2000t(mA) (t tính bằng s) Tại thời điểm cường độ dòng điện trong mạch là 48 mA, điện tích trên một bản tụ điện có độ lớn là

A. 4,8. C   B. C

C. 2,4. C   D. 2. C

Lời giải

Đáp án: B

Câu 15. [THPT QG năm 2019 – Câu 29 – M223] :

Một mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do. Cường độ dòng điện trong mạch có phương trình i = 50cos4000t (mA) (t tính bằng s). Tại thời điểm cường độ dòng điện trong mạch là 30mA, điện tích trên một bản tụ điện có độ lớn là

A. C   B. 0,2.C

C. 0,3.C   D. 0,4.C

Lời giải

Đáp án: A

Câu 16. [THPT QG năm 2019 – Câu 29 – M206] :

Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Cường độ dòng điện trong mạch có phương trình i = 52cos2000t(mA) ( t tính bằng s). Tại thời điểm cường độ dòng điện trong mạch là 20mA, điện tích trên tụ có độ lớn là

A. 4,8.C   B. 2,4.C

C. C   D. 2.C

Lời giải

Đáp án: B

Câu 17. [THPT QG năm 2019 – Câu 29 – M213] :

Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Cường độ dòng điện trong mạch có phương trình i = 50cos4000t(mA) ( t tính bằng s). Tại thời điểm cường độ dòng điện trong mạch là 40mA, điện tích trên một bản tụ điện có độ lớn là

A. 4.C.   B. 2,5.C

C. 7,5.C.   D. 3.C.

Lời giải

Đáp án: C

Câu 18. [THPT QG năm 2017 – Câu 36 – MH2] :

Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Cho độ tự cảm của cuộn cảm là 1 mH và điện dung của tụ điện là 1 nF. Biết từ thông cực đại qua cuộn cảm trong quá trình dao động bằng 5. Wb. Điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện bằng

A. 5 V.   B. 5 mV.

C. 50 V.   D. 50 mV.

Lời giải

Đáp án: A