Sách Giải Bài Tập và SGK

Bài tập trắc nghiệm (1)

Câu 1:

[THPT QG năm 2017 – Câu 9 – M202] Đặt điện áp xoay chiều u = U√2cos(ωt + φ) (ω > 0) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Gọi Z và I lần luợt là tổng trở của đoạn mạch và cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch. Hệ thức nào sau đây đúng?

A. Z = U .   B. Z = IU .

C. U = IZ .   D. U = Z .

Lời giải

Đáp án: C

Theo định luật Ôm: U = IZCâu 2:

[THPT QG năm 2019 – Câu 18 – M223] Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết R = 10Ω, cuộn cảm có cảm kháng

= 20 Ω và tụ điện có dung kháng = 20Ω. Tổng trở của đoạn mạch là

A. 50Ω   B. 20Ω

C. 10Ω   D. 30Ω

Lời giải

Đáp án: C

= ⇒ Z = R = 10Ω

Câu 3:

[THPT QG năm 2017 – Câu 28 – MH2] Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220 V và tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở có giá trị là 40 Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm H và tụ điện có điện dung F . Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch bằng

A. 2,2 A.   B. 4,4 A.

C. 3,1 A.   D. 6,2 A.

Lời giải

Đáp án: B

= 2πfL = 2π.50. = 80 (Ω);

= = 50 (Ω);

Z = = 50 (Ω);

I = = 4,4 (A).

Câu 4:

[THPT QG năm 2017 – Câu 36 – MH3] Đặt điện áp u = 100√2 cos100πt (V)(t tính bằng giây) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở 80Ω, tụ điện có điện dung F , cuộn dây có độ tự cảm . Khi đó, cường độ dòng điện trong đoạn mạch sớm pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Điện trở của cuộn dây có giá trị là

A. 80 Ω .   B. 100 Ω.

C. 20 Ω.   D. 40 Ω.

Lời giải

Đáp án: C

= tan (- ) ⇒ r = 20 Ω.

Câu 5:

[THPT QG năm 2017 – Câu 20 – MH3] Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Nếu gọi u là hiệu điện thế giữa bản A và bản B của tụ điện thì điện tích của bản B biến thiên

A. trễ pha π/2 so với u.

B. sớm pha π/2 so với u.

C. ngược pha với u.

D. cùng pha với u.

Lời giải

Đáp án: C

Hiệu điện thế giữa bản A và bản B cùng pha với điện tích của bản A, nược pha với điện tích bản B

Câu 6:

[THPT QG năm 2017 – Câu 33 – MH1] Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần mắc nối tiếp với điện trở. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở là 100 V. Độ lệch pha giữa điện áp ở hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch bằng

A. π/6.   B. π/4.

C. π/2.   D. π/3.

Lời giải

Đáp án: D

cosφ = = 0,5 ⇒ φ =

Câu 7:

[THPT QG năm 2017 – Câu 10 – M203] Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cuộn cảm có cảm kháng và tụ điện có dung kháng . Tổng trờ của đoạn mạch là:

A.

B.

C.

D.

Lời giải

Đáp án: A

Tổng trở của mạch Z = .

Câu 8:

[THPT QG năm 2017 – Câu 6 – M204] Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cảm kháng của cuộn cảm là , dung kháng của tụ điện là . Nếu = thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch

A. lệch pha so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch.

B. trễ pha so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch.

C. sớm pha so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch.

D. cùng pha với cường độ dòng điện trong đoạn mạch.

Lời giải

Đáp án: D

Câu 9:

[THPT QG năm 2019 – Câu 19 – M206] Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở

R = 20√3Ω mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Biết cuộn cảm có cảm kháng

= 20Ω . Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong đoạn mạch là

A.    B.    C.    D.

Lời giải

Đáp án: C

tanφ = ⇒ φ =

Câu 10:

[THPT QG năm 2017 – Câu 24 – M201] Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp xoay chiều u ở hai đầu một đoạn mạch vào thời gian t. Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch bằng

A. 110√2 V.   B. 220√2 V.

C. 220 V.   D. 110 V.

Lời giải

Đáp án: A

Từ đồ thị, ta có: = = 220V

⇒ U = = 110√2 V .

Câu 11:

[THPT QG năm 2017 – Câu 37 – M204] Đặt điện áp u = U√2cos(ωt + φ) (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB. Hình bên là sơ đồ mạch điện và một phần đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp giữa hai điểm M, B theo thời gian t khi K mở và khi K đóng. Biết điện trở R = 2r. Giá trị của U là

A. 193,2 V.   B. 187,1 V.

C. 136,6 V.   D. 122,5 V.

Lời giải

Đáp án: D

Từ đồ thị cho thấy:

+)có cùng giá trị cực đại 100V , nên có:+)


khi K đóng sớm pha hơn


khi k mở góc


, nên ta có giản đồ véc tơ

Vì


không đổi nên I không đổi, nên ∆


B = ∆


B

⇒ β = α +
= tan(β - α)Câu 12:

[THPT QG năm 2019 – Câu 38 – M223] Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm tụ điện C và cuộn dây có trở thuần mắc nối tiếp. Hình bên là đồ thị đường cong biểu diễn mối liên hệ của điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây (


)

và điện áp tức thời giữa hai đầu tụ điện C (

)

. Độ lệch pha giữa

có giá trị là


A. 2,68 rad.   B. 2,09 rad.

C. 2,42 rad.   D. 1,83 rad.

Lời giải

Đáp án: C

Dễ thấy : = =

ta có hệ thức độc lập:

Tại 2 thời điểm: = 2; = -1 và = 2; = - 2

⇒ φ = 2,4188 rad

Câu 13:

[THPT QG năm 2019 – Câu 38 – M206] Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R và cuộn dây có điện trở mắc nối tiếp. Hình bên là đường cong biểu diễn mối liên hệ của điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây () và điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở R (). Độ lệch pha giữa ucd và uR có giá trị là

A. 0,87 rad.   B. 0,34 rad

C. 0,59 rad.   D. 1,12 rad.

Lời giải

Đáp án: C

= = 3 ; xét = 3

= 2 và = 3; = 3 ta có:

+ - 2.2.3.cosφ = + - 2.3.3.cosφ

→ φ = 0,5856855rad

Câu 14:

[THPT QG năm 2019 – Câu 38 – M213] Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở và cuộn dây có điện trở mắc nối tiếp. Hình bên là đường cong biểu diễn mối liên hệ của điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây ( ) và điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở ( ). Độ lệch pha giữa có giá trị là

A. 1,19 rad .   B. 0,72 rad .

C. 0,93 rad .   D. 0,58 rad

Lời giải

Đáp án: B

Gọi φ là độ lệch pha cần tìm ta có

Coi = = ta có

Vào các thời điểm = 1, = 2 và thời điểm = 2, = 2 ta có

Câu 15:

THPT QG năm 2017 – Câu 35 – MH] Cho dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch AB có sơ đồ như hình bên, trong đó L là cuộn cảm thuần và X là đoạn mạch xoay chiều. Khi đó, điện áp giữa hai đầu các đoạn mạch AN và MB có biểu thức lần lượt = 30√2cosωt (V); = 40√2cos(ωt - ) Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AB có giá trị nhỏ nhất là

A. 16V   B. 50V

C. 32V   D. 24V

Lời giải

Đáp án: D

= +

= +

= +

≥ OH ⇒ ( = OH

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông ta có: .

= 24V

Câu 16:

[THPT QG năm 2017 – Câu 37 – MH] Đặt điện áp xoay chiều u = cos(ωt + φ) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R = 24Ω tụ điện và cuộn cảm thuần mắc nối tiếp (hình ). Ban đầu khóa K đóng, sau đó khóa K mở. Hình là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện i trong đoạn mạch vào thời gian t. Giá trị của gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 170V   B. 212V

C. 127V   D. 255V

Lời giải

Đáp án: C

Từ đồ thị ta thấy rằng dòng điện trong 2 trường hợp là vuông pha nhau
Từ hình vẽ, ta thấy


=


= 120 V