Sách Giải Bài Tập và SGK

Bài tập trắc nghiệm (1)

Câu 1:

[THPT QG năm 2019 – Câu 16 – M213] Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc 100π rad/s vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L = H . Cảm kháng của cuộn cảm là

A. 20Ω   B. 20√2Ω

C. 10√2Ω   D. 40Ω

Lời giải

Đáp án: A

= 2πfL = 20

Câu 2:

[THPT QG năm 2019 – Câu 19 – M213] Một tụ điện có điện dung 10μF . Khi tụ điện có hiệu điện thế 20V thì điện tích của nó là

A. 5.C.   B. 2.C.

C. 2.C.   D. 5.C .

Lời giải

Đáp án: C

Q = CU = 2. C

Câu 3:

[THPT QG năm 2017 – Câu 4 – MH] Khi đặt điện áp u = 220√2cos100tπt(V) (t tính bằng s) vào hai đầu một điện trở thì tần số góc của dòng điện chạy qua điện trở này là

A. 50π rad/s   B. 50 rad/s

C. 100π rad/s   D. 100 rad/s

Lời giải

Đáp án: C

Câu 4:

[THPT QG năm 2017 – Câu 7 – MH2] Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số góc ω vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện. Điện dung của tụ điện là C. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch bằng

A. .   B. Uω.

C. UωC.   D. .

Lời giải

Đáp án: C

I = = UωC

Câu 5:

[THPT QG năm 2017 – Câu 1 – MH3] Đặt điện áp u = cos2ωt (ω > 0) vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Cảm kháng của cuộn cảm lúc này là

A. ωL.   B. 1/2ωL.

C. 2ωL.   D. 1/ωL.

Lời giải

Đáp án: A

Cảm kháng của cuộn cảm là= Lω

Câu 6:

[THPT QG năm 2017 – Câu 9 – MH1] Đặt điện áp u =


cos100πt (t tính bằng s) vào hai đầu một tụ điện có điện dung


F .Dung kháng của tụ điện là

A. 150 Ω.   B. 200 Ω.

C. 50 Ω.   D. 100 Ω.

Lời giải

Đáp án: D

=

= 100Ω

Câu 7:

[THPT QG năm 2017 – Câu 32 – MH1] Cho dòng điện có cường độ

i = 5√2cos100πt (i tính bằng A, t tính bằng s) chạy qua cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0,4/π H. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm bằng

A. 200 V.   B. 220 V.

C. 200 V.   D. 220 V.

Lời giải

Đáp án: C

U = I. = 5. .100π = 200V

Câu 8:

[THPT QG năm 2015 – Câu 24 - M138] Đặt điện áp u = cos100πt (t tính bằng s) vào hai đầu một tụ điện có điện dung C = F. Dung kháng của tụ điện là

A. 150Ω .   B. 200Ω .

C. 50Ω .   D. 100Ω .

Lời giải

Đáp án: D

Dung kháng của tụ điện: = = 100Ω

Câu 9:

[THPT QG năm 2016 – Câu 6 – M536] Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thì

A. cường độ dòng điện trong đoạn mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

B. cường độ dòng điện trong đoạn mạch trễ pha 0,5π với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

C. cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch phụ thuộc vào tần số của điện áp.

D. cường độ dòng điện trong đoạn mạch sớm pha 0,5π với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

Lời giải

Đáp án: A

Đoạn mạch xoay chiều chì có điện trở thì cường độ dòng điện trong đoạn mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

Câu 10:

[THPT QG năm 2016 – Câu 25 – M536] Cho dòng điện có cường độ

i = 5√2cos100πt (i tính bằng A, t tính bằng s) chạy qua một đoạn mạch chỉ có tụ điện. Tụ điện có điện dung μF . Điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng

A. 200 V.   B. 250 V.

C. 400 V.   D. 220 V.

Lời giải

Đáp án:

= = = 40(Ω)

U = = 5.40 = 200 V

Câu 11:

[THPT QG năm 2017 – Câu 27 – M201] Đặt điện áp xoay chiều có giá trị cực đại là 100 V vào hai đầu một cuộn cảm thuần thì cường độ dòng điện trong cuộn cảm có biểu thức

i = 2cos100πt (A).. Tại thời điểm điện áp có 50 V và đang tăng thì cường độ dòng điện là

A. √3 A   B. -√3 A

C. –1 A   D. 1 A.

Lời giải

Đáp án:

Vì u và i vuông pha nên khi u = 50 V = /2 thì i = ± = ± √3 (A).

Do i chậm pha π/2 so với u nên khi u = 50 V và đang tăng ( ở góc phần tư thứ 4) thì i < 0 ⇒ i = -√3 A

Câu 12:

[THPT QG năm 2017 – Câu 13 – M202] Đặt điện áp xoay chiều u = U√2cos(ωt + φ)

(ω > 0) vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Cảm kháng của cuộn cảm này bằng

A. .   B. ωL .

C. .   D. .

Lời giải

Đáp án: B

Cảm kháng của cuộn dây là:= Lω

Câu 13:

[THPT QG năm 2017 – Câu 36 – M203] Đặt điện áp xoay chiều có giá trị cực đại là 100 V vào hai đầu cuộn cảm thuần thì cường độ dòng điện trong mạch là i = 2cosl00πt (A). Khi cường độ dòng điện i = 1 A thì điện áp giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn bằng

A. 50√3 V.   B. 50√2 V.

C. 50 V.   D. 100 V.

Lời giải

Đáp án: A

Với u và I vuông pha ta luôn có

|u| == 50√3 V

Câu 14:

[THPT QG năm 2017 – Câu 12 – M204] Đặt điện áp xoay chiều u = U√2cos(ωt + φ)

(U > 0, ω > 0) vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong cuộn cảm là

A.

   B.

C. √2UωL   D. UωL

Lời giải

Đáp án: B

Câu 15:

[THPT QG năm 2018 – Câu 10 – M203] Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc ω vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Cảm kháng của cuộn cảm này là

A.    B.    C. ωL.   D.

Lời giải

Đáp án: C