Sách Giải Bài Tập và SGK

Bài tập trắc nghiệm (1)

Câu 1. (Câu 36 Đề thi ĐH 2014 – Mã đề 319):

Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 rad; tần số góc 10 rad/s và pha ban đầu 0,79 rad. Phương trình dao động của con lắc là

A. α = 0,1cos(20πt − 0,79) (rad)

B. α = 0,1 cos(10t + 0,79) (rad)

C. α = 0,1cos(20πt + 0,79) (rad)

D. α = 0,1 cos(10t − 0,79) (rad)

Đáp án: B

α = α(ωt + φ)

=> α = 0,1cos(10t + 0,79)

Câu 2. (Câu 34 Đề thi THPT QG 2015 – Mã đề 138):

Tại nơi có g = 9,8m/ , một con lắc đơn có chiều dài dây treo 1m đang dao đông điều hòa với biên độ góc 0,1 rad. Ở vị trí có li độ góc 0,05rad vật nhỏ của con lắc có tốc độ là:

A. 2,7 cm/s   B. 27,1 cm/s

C. 1,6 cm/s   D. 15,7 cm/s

Đáp án: B

Áp dụng công thức với

Câu 3. (Câu 7 Đề thi THPT QG 2016 – Mã đề 536):

Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn có sợi dây dài đang dao động điều hòa. Tần số dao động của con lắc là

Đáp án: D

Tần số của con lắc đơn là

Câu 4. (Câu 27 Đề thi Minh họa 2017):

Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ góc . Khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng thì người ta giữ chặt điểm chính giữa của dây treo, sau đó vật tiếp tục dao động điều hòa với biên độ góc α. Giá trị của α bằng

A. 7,.   B. .

C. 3,.   D. 2,.

Đáp án: A

Khi con lắc bị vướng đinh thì 1 nửa chu kỳ bên không vướng sẽ dao động với chiều dài dây treo L, biên độ góc α và bên bị vướng là L’, biên độ góc mới α’.

Do cơ năng bảo toàn nên

W' = W

=> α = α√2 = 7,

Câu 5. (Câu 27 Đề thi Thử nghiệm 2017):

Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ góc bằng dưới tác dụng của trọng lực. Ở thời điểm , vật nhỏ của con lắc có li độ góc và li độ cong lần lượt là 4, và 2,5π cm. Lấy g = 10 m/. Tốc độ của vật ở thời điểm bằng

A. 37 cm/s.   B. 31 cm/s.

C. 25 cm/s.   D. 43 cm/s.

Đáp án: D

Câu 6. (Câu 27 Đề thi Tham khảo 2017):

Một con lắc đơn có chiều dài 1 m, được treo tại nơi có gia tốc trọng trường g = π m/. Giữ vật nhỏ của con lắc ở vị trí có li độ góc − rồi thả nhẹ vào lúc t = 0. Phương trình dao động của vật là

A. s = 5cos(πt + π) (cm).

B. s = 5cos2πt (cm).

C. s = 5πcos(πt + π) (cm).

D. s = 5πcos2πt (cm).

Đáp án: C

Biên độ

t=0 vật ở biên âm nên chọn C,

không cần tính thêm chu kỳ T

Câu 7. (Câu 31 Đề thi THPT QG 2017 – Mã đề 201):

Ở một nơi trên Trái Đất, hai con ỉắc đơn có cùng chiều dài đang đao động điều hòa với cùng biên độ. Gọi , , lần lượt là khối lượng, độ lớn lực kéo về cực đại của con lắc thứ nhất và của con lắc thứ hai. Biết + = 1,2 kg và = . Giá trị của

A. 720 g.   B. 400 g.

C. 480 g.   D. 600 g.

Đáp án: C

Ở một nơi trên Trái Đất, hai con lắc đơn có cùng chiều dài -> cùng tần số góc

Câu 8. (Câu 34 Đề thi THPT QG 2017 – Mã đề 201):

Tiến hành thí nghiệm đo gia tốc trọng trường bằng con lắc đơn, một học sinh đo được chỉều dài con lắc là 119 ± 1 (cm), chu ki dao động nhỏ của nó là 2,20 ± 0,01 (s), Lấy π = 9,87 và bỏ qua sai số của số π. Gia tốc trọng trường do học sinh đo được tạí nơi làm thí nghiệm là

A. g = 9,7 ± 0,1 (m/).

B. g = 9,8 ± 0,1 (m/).

C. g = 9,7 ± 0,2 (m/).

D. g = 9,8 ± 0,2 (m/).

Đáp án: C

Áp dụng công thức

Do đó g = 9,7 ± 0,2 (m/). -> C

Câu 9. (Câu 34 Đề thi THPT QG 2017 – Mã đề 202):

Tiến hành thí nghiệm đo gia tốc trọng trường bằng con lắc đơn, một học sinh đo được chiều dài con lắc là 99 ± 1 (cm), chu kì dao động nhỏ của nó là 2,00 ± 0,01 (s). Lấy π = 9,87 và bỏ qua sai số của số π. Gia tốc trọng trường do học sinh đo được tại nơi làm thí nghiệm là

A. g = 9,7 ± 0,1 (m/).

B. g = 9,7 ± 0,2 (m/).

C. g = 9,8 ± 0,1 (m/).

D. g = 9,8 ± 0,2 (m/).

Đáp án: D

Câu 10. (Câu 35 Đề thi THPT QG 2017 – Mã đề 202):

Ở một nơi trên Trái Đất, hai con lắc đơn có cùng khối lượng đang dao động điều hòa. Gọi ℓ , , và ℓ , , lần lượt là chiều dài, biên độ, độ lớn lực kéo về cực đại của con lắc thứ nhấtvà của con lắc thứ hai. Biết 3ℓ = 2ℓ , = Tỉ số bằng

Đáp án: A

Câu 11. (Câu 28 Đề thi THPT QG 2017 – Mã đề 203):

Tiến hành thí nghiệm đo gia tốc trọng trường bằng con lắc đơn, một học sinh đo được chiều dài con lắc đơn là 99 ± 1 (cm), chu kì dao động nhỏ của nó là 2,00 ± 0,02 (s). Lấy π = 9,87 và bỏ qua sai số của số π . Gia tốc trọng trường do học sinh đo được tại nơi làm thí nghiệm là

A. 9,8 ± 0,3 (m/).

B. 9,8 ± 0,2 (m/).

C. 9,7 ± 0,2 (m/).

D. 9,7 ± 0,3 (m/).

Đáp án: A

Câu 12. (Câu 38 Đề thi THPT QG 2017 – Mã đề 203):

Một con lắc đơn có chiều dài 1,92 m treo vào điểm T cố định. Từ vị trí cân bằng O, kéo con lắc về bên phải đến A rồi thả nhẹ. Mỗi khi vật nhỏ đi từ phải sang trái ngang qua B thì dây vướng vào đinh nhỏ tại D, vật dao động trên quỹ đạo AOBC (được minh họa bằng hình bên). Biết TD = 1,28 m và α = α = . Bỏ qua mọi ma sát. Lấy g = π (m/). Chu kì dao động của con lắc là

A. 2,26 s.   B. 2,61 s.

C. 1,60 s.   D. 2,77 s.

Đáp án: B

= 2√1,92 = 2,7712 s;

= 2√(1,92 - 1,28) = 1,6 s

Sau khi vướng đinh:

Ta có α = α + α =

Ta có α = α = α =

Động năng của con lắc ngay trước và ngay sau khi vướng đinh là bằng nhau, nên:

Trong 1 chu kì

Thời gian con lắc l chuyển động:

Thời gian con lắc l /3 chuyển động:

Do nên

Chu kì dao động của con lắc là

Câu 13. (Câu 3 Đề thi THPT QG 2017 – Mã đề 204):

Một con lắc đơn có chiều dài ℓ dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Chu kì dao động riêng của con lắc này là

Đáp án: A

Chu kì dao động của con lắc đơn là

Câu 14. (Câu 17 Đề thi THPT QG 2017 – Mã đề 204):

Một con lắc đơn chiều dài ℓ đang dao động điều hòa tại nơi có gia tốc rơi tự do g. Một mạch dao động gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C đang hoạt động. Biểu thức có cùng đơn vị với biểu thức

Đáp án: B

là biểu thức của tần số góc,

Câu 15. (Câu 36 Đề thi THPT QG 2017 – Mã đề 204):

Tiến hành thí nghiệm đo gia tốc trọng trường bằng con lắc đơn, một học sinh đo được chiều dài con lắc đơn là 119 ± 1 (cm), chu kì dao động nhỏ của nó là 2,20 ± 0,02 (s). Lấy π = 9,87 và bỏ qua sai số của số π . Gia tốc trọng trường do học sinh đo được tại nơi làm thí nghiệm là

A. g = 9,8 ± 0,2 (m/).

B. g = 9,8 ± 0,3 (m/).

C. g = 9,7 ± 0,3 (m/).

D. g = 9,7 ± 0,2 (m/).

Đáp án: C

Câu 16. (Câu 17 Đề thi THPT QG 2018 – Mã đề 203):

Một con lắc đơn dao động với phương trình s = 3cos(πt + 0,5π) (cm) (t tính bằng giây). Tần số dao động của con lắc này là

A. 2 Hz.   B. 4π Hz.

C. 0,5 Hz.   D. 0,5π Hz.

Đáp án: C

Câu 17. (Câu 15 Đề thi Minh họa 2019):

Một con lắc đơn dao động với phương trình s = 2cos2πt (cm) (t tính bằng giây). Tần số dao động của con lắc là

A. 1 Hz.   B. 2 Hz.

C. π Hz.   D. 2π Hz.

Đáp án: A

Tần số dao động của con lắc là f = 1Hz

Câu 18. (Câu 14 Đề thi THPT QG 2019 – Mã đề 206):

Tại một nơi trên mặt đất, một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì 2s. Nếu chiều dài con lắc giảm đi 4 lần thi chu kì dao động của con lắc lúc này là:

A.1s   B.4s   C.0,5s   D.8s

Đáp án: A

Chiều dài giảm 4 lần thì chu kì giảm 2 lần

Câu 19. (Câu 40 Đề thi THPT QG 2019 – Mã đề 206):

Hai con lắc đơn giống hệt nhau mà các vật nhỏ mang điện tích như nhau, được treo ở một nơi trên mặt đất. Trong mỗi vùng không gian chứa mỗi con lắc có một điện trường đều. Hai điện trường này có cùng cường độ nhưng các đường sức vuông góc với nhau. Giữ hai con lắc ở vị trí các dây treo có phương thẳng đứng rồi thả nhẹ thì chúng giao động điều hòa trong cùng một mặt phẳng với biên độ góc và có chu kí tương ứng là = + 0,3 s. Giá trị của

A. 1,974 s.   B. 1,895 s.

C. 1,645 s.   D. 2,274 s.

Đáp án: D

+ Vì > nên >

+ Vì = =q và = = E nên (1)

+ Vì

+ Áp dụng định lí hàm sin ta có:

Câu 20. (Câu 22 Đề thi THPT QG 2019 – Mã đề 213):

Tại một nơi trên mặt đất có g = 9,87 m/ Một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ 2 s. Chiều dài con lắc đơn là

A. 40 cm.   B. 100 cm.

C. 25 cm.   D. 50 cm.

Đáp án: B

Ta có

Câu 21. (Câu 40 Đề thi THPT QG 2019 – Mã đề 213):

Hai con lắc đơn giống hệt nhau mà các vật nhỏ mang điện tích như nhau, được treo ở một nơi trên mặt đất. Trong mỗi vùng không gian chứa một con lắc có một điện trường đều. Hai điện trường này có cùng cường độ nhưng các đường sức vuông góc với nhau. Giữ hai con lắc ở các vị trí dây treo có phương thẳng đứng rồi thả nhẹ thì chúng dao động điều hòa trong cùng một mặt phẳng có cùng biên độ góc và có chu kì tương ứng là = + 0,3 s. Giá trị của

A. 1,895 s .   B. 1,645 s.

C. 1,974 s.   D. 2,274 s.

Đáp án: C

+ Vì > nên >

+ Vì = = q và = = E

nên (1)

+ Vì

+ Áp dụng định lí hàm sin ta có:

Câu 22. (Câu 16 Đề thi THPT QG 2019 – Mã đề 223):

Tại một nơi trên mặt đất có g = 9,8 m/, một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ 0,9s, chiều dài của con lắc là

A. 480cm   B. 38cm

C. 20cm   D. 16cm

Đáp án: C

Câu 23. (Câu 40 Đề thi THPT QG 2019 – Mã đề 223):

Hai con lắc đơn giống hệt nhau mà các vật nhỏ mang điện tích như nhau, được treo ở cùng một nơi trên mặt đất. Trong mỗi vùng không gian chứa mỗi con lắc có một điện trường đều. Hai điện trường này có cùng cường độ nhưng các đường sức vuông góc với nhau. Giữ hai con lắc ở vị trí các dây treo có phương thẳng đứng rồi thả nhẹ thì chúng dao động điều hòa trong cùng một mặt phẳng với cùng biên độ góc và chu kỳ tương ứng là = + 0,25s. Giá trị của

A. 1,895s   B. 1,645s

C. 2,274s   D. 1,974s

Đáp án: A

+ Vì > nên >

+ Vì = = q và = =E

nên (1)

+ Vì

+ Áp dụng định lí hàm sin ta có:

Câu 24. (Câu 19 Đề thi THPT QG 2019 – Mã đề 202):

Tại một nơi trên mặt đất, một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì 1,2s. Nếu chiều dài con lắc tăng lên 4 lần thì chu kì của dao động điều hòa của con lắc lúc này là

A.0,6s   B.4,8s

C.2,4s   D.0,3s

Đáp án: C

Chiều dài tăng 4 lần chu kì tăng 2 lần