Sách Giải Bài Tập và SGK

Unit 8: Vocabulary & Grammar (trang 20)

Unit 8: The world of work

Unit 8: Vocabulary & Grammar (trang 20)

1. Do the following crossword puzzle. Solve the clues going left to right across the grid reveal the 'mystery word’ running from top to bottom. (Giải câu đố ô chữ dưới đây. Giải quyết các manh mối từ trái sang phải trên toàn bộ ô chữ để tiết lộ 'từ bí ẩn' chạy từ trên xuống dưới)

2. Use the correct form of the words in the box to complete each sentence. (Sử dụng hình thức đúng của các từ trong hộp để hoàn thành mỗi câu)

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu bạn có kinh nghiệm làm việc có liên quan, nó sẽ là một lợi thế khi xin việc.

2. Một salon thẩm mỹ chuyên điều trị tóc và sắc đẹp đang tìm kiếm trợ lý cửa hàng bán thời gian.

3. Bạn không cần phải thay đổi tất cả thông tin trong CV của bạn. Bạn chỉ phải chỉnh một số thông tin để làm cho CV của bạn phù hợp với yêu cầu công việc.

4. Thân thiện và dễ nói chuyện, anh ấy được coi là một người quản lý dễ tiếp xúc.

5. Bạn có thể ưu tiên nhiệm vụ khi bạn đối phó với nhiệm vụ quan trọng nhất đầu tiên.

6. Đừng bi quan nếu bạn không lọt vào danh sách lần đầu tiên bạn nộp đơn cho một công việc. Tìm kiếm cơ hội khác.

3. Complete the sentences, reporting what has been said. (Hoàn thành các câu, tường thuật những gì đã được nói)

1. My best friend advised me to find out more information about the company offering the job.

2. Her roommate offered to cook dinner and do the washing-up when she worked night shifts.

3. His father told him not to waste time on the Internet and to find a job to see how hard real life is.

4. Our teacher asked us whether we would like to work in a big city or in the countryside.

5. He asked the career adviser at what age a young person should get a job.

6. Our teachers told us not to idealise all jobs in big cities because some of them are quite hard and badly paid.

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn thân của tôi khuyên tôi nên tìm hiểu thêm thông tin về công ty đang tuyển dụng.

2. Bạn cùng phòng của cô ấy đề nghị được nấu bữa tối và rửa bát khi cô làm ca đêm.

3. Cha anh bảo anh không lãng phí thời gian trên Internet và tìm một công việc để xem cuộc sống thật khó khăn thế nào.

4. Cô giáo của chúng tôi hỏi chúng tôi xem chúng tôi muốn làm việc tại một thành phố lớn hay ở nông thôn.

5. Anh ta hỏi cố vấn nghề nghiệp bao nhiêu tuổi thì một người trẻ nên có được một công việc.

6. Các giáo viên của chúng tôi nói chúng tôi không nên lý tưởng hoá tất cả các công việc ở các thành phố lớn, vì một số trong số đó khá khó khăn và trả lương rất thấp.

4.