Sách Giải Bài Tập và SGK

Unit 5: Vocabulary & Grammar (trang 34)

Unit 5: Cultural identity

Unit 5: Vocabulary & Grammar (trang 34)

1. Complete the following sentences with the words in the box. (Hoàn thành các câu sau đây với các từ trong hộp)

Hướng dẫn dịch:

1. Trẻ em của những người nhập cư có thể thấy khó khăn để hình thành bản sắc văn hóa của họ.

2. Những người đi du học hoặc làm việc ở nước ngoài lần đầu tiên có thể gặp cú sốc văn hóa đếnmột mức độ.

3. Một số công nhân có thể có nhu cầu văn hóa cụ thể hoặc yêu cầu, điều mà chủ lao động nên cân nhắc.

4. Sinh viên đại học đã bày tỏ tình đoàn kết với các công nhân nhà máy, người yêu cầu mức lương cao hơn và điều kiện làm việc tốt hơn.

5. Năm mới của Nhật Bản đã được tổ chức vào ngày 1 tháng 1 của mỗi năm kể từ năm 1873.

6. Những người chỉ trích nói rằng chính sách mới đã dẫn đến sự đồng hoá văn hóa hoàn toàn củanhững người nhập cư không nói tiếng Anh.

7. Thành công của cô như là nhà vô địch cờ vua thế giới là một niềm tự hào quốc gia.

8. Trong các xã hội đa văn hóa, người dân được khuyến khích để duy trì ngôn ngữ di sản và truyền thống của họ.

9. Tổ chức đang giúp đỡ các bộ lạc người Mỹ bản địa để bảo tồn văn hóa và ngôn ngữ của họ.

10. Hãy nhớ rằng những thứ như ngôn ngữ, thực phẩm và quần áo là những biểu hiện đơn giản củabản sắc văn hóa của chúng ta.

2. Each of the following sentences has ONE mistake in tense. Make the corrections and write the correct sentences in the spaces provided. (Mỗi câu sau đây có MỘT lỗi ở thì. Sửa lại và viết câu đúng trong chỗ được cung cấp)

1. - Have you ever worked in a place where your colleagues are from diverse cultural backgrounds?

- I have, and I found it a challenge.

2. I have been doing this English course for three months only and I am expected to make quick progress in the rest of the programme.

3. I have tried many traditional dishes on the numerous overseas trips I have made for the past five years.

4. My grandparents have lived/have been living in this country for 30 years, but they still keep thinking about their home country.

5. The family arrived last month and they will need some time to get used to their new environment.

Hướng dẫn dịch:

1. - Bạn đã từng làm việc ở một nơi mà đồng nghiệp của bạn là từ các nền văn hóa đa dạng chưa?

- Tôi đã từng, và tôi thấy nó là một thách thức.

2. Tôi đã học khóa học tiếng Anh này chỉ ba tháng và tôi đang dự kiến sẽ tiến bộ nhanh chóng trong phần còn lại của chương trình.

3. Tôi đã thử nhiều món ăn truyền thống trên nhiều chuyến đi nước ngoài tôi đã thực hiện trong 5 năm qua.

4. Ông bà của tôi đã sống ở đất nước này trong 30 năm, nhưng họ vẫn tiếp tục suy nghĩ về đất nướccủa họ.

5. Gia đình đến vào tháng trước và họ sẽ cần một số thời gian để quen với môi trường mới.

2. Use the words provided to write a second sentence so that it follows on from the first one. Use repeated comparatives as shown in the example. (Sử dụng những từ được cung cấp để viết một câu thứ hai để nó theo ngay sau từ đầu tiên. Sử dụng lặp đi lặp lại số liệu so sánh như thể hiện trong ví dụ)

1. her hometown seemed more and more beautiful in her mind

2. fewer and fewer people are interacting face to face

3. it is becoming more and more popular not only in Viet Nam, but in other parts of the world

4. differences in cultural values become/are becoming less and less important

5. they are also becoming more and more sympathetic to other cultures and beliefs

Hướng dẫn dịch:

1. Cô ấy càng di chuyển đến nhiều nơi, cô ấy càng thán phục vẻ đẹp quê hương mình. Nói cách khác, quê hương của cô dường như ngày càng đẹp hơn trong tâm trí cô

2. Giao tiếp trực tuyến đang ngày càng trở nên phổ biến hơn. Vấn đề là ngày càng ít người tương tác trực tiếp

3. Áo dài Việt Nam đã được hiện đại hóa, Trên thực tế, nó đang trở nên ngày càng phổ biến không chỉ ở Việt Nam, mà ở các phần khác của thế giới

4. Toàn cầu hóa đang đe dọa những người có bản sắc văn hóa khác biệt. Trong xu thế này, khác biệt về giá trị văn hóa đang trở nên ngày càng ít quan trọng hơn.

5. Nhiều người đang cống hiến hết sức cho các giá trị của cộng đồng của họ. Mặc dù vậy, họ cũng đang ngày càng trở nên đồng cảm hơn với các nền văn hóa và tín ngưỡng khác.