Sách Giải Bài Tập và SGK

Unit 5: Reading (trang 36)

Unit 5: Cultural identity

Unit 5: Reading (trang 36)

1. Read the following text and fill each gap with a word from the box. (Đọc đoạn văn dưới đây và điền vào mỗi chỗ trống với một từ trong hộp)

Hướng dẫn dịch:

Trong khi bản sắc văn hóa của con người luôn được bảo vệ và cho là những đặc tính quan trọng nhất của họ, các thể hiện nó đôi khi không được phù hợp, đặc biệt trong xã hội hiện địa. Trong thời đại toàn cầu hóa, một số lễ hội bao gồm những nghi thức mà được cho là quá lạc hậu và thường được điều chỉnh lại.

Một ví dụ là lễ hội chém lợn gây tránh cãi ở một ngôi làng phía Bắc Việt Nam. Đã có một sự bất bình trong nước và nước ngoài khi những bức ảnh và video gây sốc được đưa ra về việc những con lợn bị trói lại và chém làm hai. Theo niềm tin cổ xưa, lễ hội này được tổ chức để cầu mong cho may mắn và hạnh phúc trong năm mới.

Nghi lễ chém lợn được tổ chức ở ngôi làng trong nhiều thế kỉ. Những thế hệ trước khăng khăng muốn tiếp tục cái được gọi là truyền thống văn hóa này và tranh luận rằng họ đang gìn giữ truyền thống của tổ tiên họ. Họ cũng nói rằng việc này không hề vi phạm pháp luật và nên được quyết định bởi dân làng.

Sự quan tâm về lễ hội này đã được dấy lên không chỉ bởi các nhóm súc quyền quốc tế mà còn bởi các nhà chức trách. Họ đã kêu gọi dân làng điều chỉnh nghi lễ này. Một người phát ngôn chính phủ bày tỏ sự không đồng tình với tục lệ văn hóa dựa trên sự mê tín dị đoan và man rợ.

Cuối cùng, truyền thống sẽ phải trải qua sự thay đổi khi xã hội hiện đại hơn và phát triển những giá trị và biểu tượng mới. Trong khi việc bảo tồn truyền thống và tục lệ là quan trọng, cộng đồng cũng nên bảo đảm rằng những nghi lễ phù hợp với niềm tin của xã hội hiện tại, cổ vũ cho cảm nhận của họ và làm mọi người tự hào về bản sắc dân tộc.

2. Does the writer approve or disapprove of the pig-slaughter festival? Find the words/phrases in the text that indicate his attitude towards the ritual. (Nhà văn chấp thuận hay không chấp thuận lễ hội chém lợn? Tìm các từ / cụm từ trong văn bản mà chỉ ra thái độ của anh đối với các nghi lễ)

The author disapproves of the pig-slaughter festival

- Paragraph 1. inappropriate; old-fashioned

- Paragraph 2. controversial; outrage; shocking

- Paragraph 3. so-called ‘cultural’

- Paragraph 4. concerns; backward; disapproval; superstition; barbarian

3. Based on the information in the text, complete the following sentences with no more than four words. (Căn cứ vào các thông tin trong văn bản, hoàn thành các câu sau đây với không quá bốn từ)

1. backward/inappropriate rituals

2. break the law

3. international animal rights groups

4. superstition and barbarian practices

5. their sense of belonging

Hướng dẫn dịch:

1. Khi Việt Nam đang trở thành một phần của cộng đồng quốc tế, điều quan trọng là các lễ hội không có bất kỳ nghi thức lạc hậu/không phù hợp nào.

2. Có hai lập luận ủng hộ lễ hội chém lợn: nó duy trì một truyền thống lâu đời và không vi phạm pháp luật.

3. Sự kiện đã bị chỉ trích bởi các nhà chức trách và các nhóm quyền lợi động vật quốc tế.

4. Chính phủ đã bày tỏ quan điểm tiêu cực của họ về phong tục dựa trên sự mê tín và dã man.

5. Nhà văn cho rằng mọi người chỉ nên duy trì các nghi lễ mà phù hợp với niềm tin của xã hội hiện nay và xây dựng ý thức về của cải của họ.