Sách Giải Bài Tập và SGK

Unit 4: Writing (trang 32)

Unit 4: The mass media

Unit 4: Writing (trang 32)

1. Match the words/phrases/symbols in column A with those in column B. (Nối các từ / cụm từ / biểu tượng ở cột A với những cái đó trong cột B)

2. Complete the following sentences with the correct words/phrases/symbols in 1. (Hoàn thành các câu sau đây với những từ / cụm từ / biểu tượng ở 1)

Hướng dẫn dịch:

1. Trong năm 2014, đa số sinh viên hoặc nhiều hơn 50% sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để trao đổi thông tin về các dự án trường học của họ.

2. Tỷ lệ phần trăm học sinh sử dụng các tạp chí là thấp hơn đáng kể ở mức 5%.

3. Chưa đầy một phần năm học sinh, hoặc 17%, mượn tạp chí in.

4. Trong năm 2014, chỉ có một số nhỏ, hoặc 5%, mượn tạp chí từ thư viện trường học.

5. Chính xác 25% hoặc một phần tư sinh viên vẫn dựa vào các vật liệu in.

6. Tạp chí in ấn và báo chỉ chiếm 20% của việc sử dụng phương tiện truyền thông đại chúng.

3. Below is a pie chart showing the results of a school survey. Write a paragraph of 130-160 words describing the chart. (Dưới đây một biểu đồ cho thấy các kết quả của một cuộc khảo sát của trường. Viết một đoạn 130-160 từ miêu tả biểu đồ.)

Gợi ý:

The pie chart illustrates the preferred forms of mass media used by students to get information for their school projects recorded in a survey carried out at Hoa Binh Upper Secondary School in 2014.

As we can see, in 2014, a majority of students, or more than 50%, used the Internet to get information for their school projects. A quarter of students, or 25%, used e-books. Less than a quarter of students, or 15.5%, used online magazines. The percentage of students using print newspapers was significantly lower at 4.5%.

In conclusion, the dominant form of mass media used by the students to get information for their school projects at Hoa Binh Upper Secondary School in 2014 was the Internet. Of all the others - the Internet, e-books, print newspapers and online magazines - students used print newspapers the least.