Sách Giải Bài Tập và SGK

Unit 4: Reading (trang 29)

Unit 4: The mass media

Unit 4: Reading (trang 29)

1. Read the text and fill the gaps with the appropriate sentences (a-f). There is one extra sentence. (Đọc văn bản và điền vào các khoảng trống với các câu thích hợp (a-f). Có một câu bổ sung)

The Internet has been the most exciting medium among all other forms of mass media because of its diversified services and constant development. (1)________ While most people hold positive opinions about social networking, there are some negative views as well.

Many people think social networking is good for several reasons. It is a fast and efficient way of communication that helps people to keep in touch with friends and family by sharing photos and using various apps such as instant messaging. (2)_________People who want to see the person they are talking to online can easily do that by using a video chat app. Those who want to learn a new language like social networking because they can be exposed to authentic language, use and connect with native speakers online. People who want to express their thoughts and opinions, and share information with their friends or followers can do that via either microblogging or taking part in online discussion forums.Those who want to relax and escape from reality can access a huge store of online games, music and videos in different genres.

(3)_________ Some people complain that it is annoying to encounter repeated themes across sites. Some say they cannot sense the emotion or enthusiasm from the other person because there is no face-to-face communication. Many think social networking can be addictive and time-consuming if users spend most of their day on useless microblogging or become obsessed with the private lives of other people. (4)_________ A lot of teachers think microblogging can promote laziness and poor writing skills because students tend to post very short messages and rely heavily on the Internet as their source of information. These are some of the many negative views on social networking.

(5)_______ However, people's opinions about its benefits differ because of their experiences, social background and age. It is clear that social media comes with great responsibility, and people should fully understand the risks before they start using this modern tool.

Hướng dẫn dịch:

Mạng máy tính đã trở thành hình thức truyền thông đại chúng thú vị nhất bởi sự đa dạng trong các dịch vụ và sự phát triển không ngừng của nó. Mạng xã hội được gắn chặt với internet, đã có một sức ảnh hưởng mạnh mẽ đói với con người và xã hội và đã thay đổi thói quen và hành vi của họ. Trong khi hầu hết mọi người có ý kiến tích cực về mạng xã hội, cũng có một vài cái nhìn tiêu cực.

Nhiều người nghĩ rằng mạng xã hội là tốt vì vài lý do. Nó là một cách nhanh và hiệu quả để giao tiếp giúp cho mọi người giữ liên lạc với bạn bè và gia đình qua việc chia sẻ các hình ảnh và sử dụng nhiều ứng dụng như nhắn tin. Nó đã trở thành cách ưa thích để tương tác với những người trẻ tuổi vì tốc độ, thuận tiện và phạm vi rộng lớn của các chức năng. Nhứng người muốn thấy người mà họ đang nói chuyện hoạt động có thể làm như vậy bằng cách sử dụng một ứng dụng chat video. Những người muốn học một ngôn ngữ mới qua mạng xã hội bởi học có thể tiếp xúc với ngôn ngữ đó, sử dụng và kết nối với những người bản địa trên mạng. Những người muốn bộc lộ suy nghĩ và ý kiến của mình, và chia sẻ thông tin với bạn bè hoặc người theo dỗi có thể làm như vậy qua một blog nhỏ hoặc tham gia vào một diễn đàn thảo luận trên mạng. Những người muốn giải trí và trốn thoát khỏi thực tại có thể tiếp cận với một kho tang lớn trò chơi trực tuyến, âm nhạc và video nhiều thể loại.

Mặt khác, có rất nhiều người nghĩ rằng mạng xã hội có thể phơi bày cho người sử dụng nội dung không phù hợp và thậm chí hăm dọa trên mạng. Một số người phàn nàn rằng thật phiên phức khi gặp phải những chủ đề lặp đi lặp lại trên các trang mạng. Một số nói rằng họ không thể cảm nhận được cảm xúc hay sự nhiệt tình từ người khác bởi không có sự giao tiếp đối mặt. Nhiều người nghĩ rằng mạng xã hội có thể gây nghiện và tốn thời gian nếu người dùng dành hầu hết thời gian trong ngày của họ vào việc xem những blog vô ích hoặc trở nên ám ảnh với cuộc sống riêng của người khác. Nhiều bậc cha mẹ than phiền rằng con cái của họ dành nhiều thời gian trên các trang web mạng xã hội và đang bị phân tâm khỏi học hành và đời sống xã hội bằng cách làm bài tập ở nhà ít hơn và dành ít thời gian với bạn bè và gia đình. Nhiều giáo viên nghĩ việc viết blog có thể gây ra sự lười biếng và kĩ năng viết kém vì học sinh thường viết rất ngắn và quá dựa dẫm vào internet làm nguồn thông tin. Đó là một số ý kiến tiêu cực về mạng xã hội.

Kết luận, phương tiện truyền thông xã hội đã trở nên phổ biến và hữu ích trong xã hội ngày nay và có một ảnh hưởng lớn trên tất cả các khía cạnh của cuộc sống. Mặc dù vậy, những ý kiến của mọi người về lợi ích của nó lại khác nhau vì những trải nghiệm, kiến thức và độ tuổi của họ. Rõ ràng là mạng xã hội mang đến những trách nhiệm lớn, và mọi người nên hiểu rõ những nguy cơ trước khi họ bắt đầu sử dụng công cụ hiện đại này.

2. Read the text again and answer the questions. (Đọc lại bài và trả lời các câu hỏi)

1. It is the Internet.

2. Because it is fast, convenient, and multi-functional.

3. They can play online games, listen to music, and watch videos.

4. Users can be exposed to inappropriate content or even cyberbullying.

5. Because users can spend a lot of time on posting short updates about themselves, and become obsessed with the private lives of other people.

6. Because it has positive as well as negative effects on users.

3. Write down the words/phrases in the text which mean the following: (Viết các từ/cụm từ trong bài mà có nghĩa như sau:)

4. Make sentences with the appropriate form of the words/phrases you have found in 1. (Tạo các câu với hình thức thích hợp của các từ / cụm từ bạn đã tìm thấy trong 1.)

1. Social networking is a product of technology which brings about advantages and disadvantages.

2. Instant messaging have become popular with a lot of youngsters because it is a fast and efficient way to help them to keep in touch with their friends and family members, who are miles away.

3. His parents are worried that he would be addicted to online games.

4. Updating your Facebook status is regarded as microblogging.

5. Why was he so obsessed with other people's private lives?