Sách Giải Bài Tập và SGK

Unit 4: Pronunciation (trang 26)

Unit 4: The mass media

Unit 4: Pronunciation (trang 26)

1. Read all the verbs, paying attention to the pronunciation of the ending -ed. Circle the letter of the odd one out. (Đọc tất cả các động từ, chú ý đến cách phát âm của -ed. Khoanh tròn chữ cái của từ khác biệt)

2. Read aloud the following sentences, focusing on the correct pronunciation of the ending -ed. Write (T) for a /t/ sound, (ID) for an /id/ sound, and (D) for a /d/ sound in brackets. (Đọc to các câu sau, tập trung vào cách phát âm đúng của -ed. Viết T cho âm /t/, ID cho âm /id/, và D cho âm /d/ ở trong ngoặc)