Sách Giải Bài Tập và SGK

Unit 3: Writing (trang 25)

Unit 3: The green movement

Unit 3: Writing (trang 25)

1. Write sentences about electric vehicles, using the words and phrases given. Change the word form, if necessary. (Viết câu về phương tiện chạy bằng điện, sử dụng các từ và cụm từ cho trước. Thay đổi hình thức từ, nếu cần thiết)

Đáp án:

1. Electric vehicles do not use fossil fuels and as a result do not emit CO2 and other pollutants.

2. Electric vehicles are eco-friendlier than diesel ones as they reduce air pollution.

3. The initial set-up cost of an electric transport system is high, and electric vehicles are quite costly.

4. Electric trams require set routes and are limited to certain areas.

5. Electric vehicles use electricity that is often created from fossil fuels.

6. Electric buses produce less vibration than other buses, which helps passengers to feel more comfortable.

7. Electric cars are quite quiet, which helps to lower noise pollution.

8. The maintenance cost of electric buses is lower than that of diesel buses.

9. It takes hours to recharge an electric car, and sometimes charging stations are not available.

10. Batteries are costly, which makes electric vehicles expensive for developing countries.

Hướng dẫn dịch:

1. Xe điện không sử dụng nhiên liệu hóa thạch và kết quả là không phát thải CO2 và các chất ô nhiễmkhác.

2. Xe điện có nhiều sinh thái thân thiện hơn so với những động cơ diesel vì chúng làm giảm ô nhiễm không khí.

3. Chi phí thiết lập ban đầu của một hệ thống giao thông điện là cao, và xe điện là khá tốn kém.

4. Xe điện điện yêu cầu xây dựng các tuyến đường và được giới hạn khu vực nhất định.

5. Xe điện sử dụng điện thường được tạo ra từ nhiên liệu hóa thạch.

6. Xe buýt điện sản xuất ra ít rung hơn xe buýt khác, giúp hành khách cảm thấy thoải mái hơn.

7. Xe điện là khá yên tĩnh, giúp giảm ô nhiễm tiếng ồn.

8. Chi phí bảo trì của xe buýt điện là thấp hơn so với xe buýt diesel.

9. Mất nhiều giờ để sạc một chiếc xe điện, và các trạm sạc đôi khi không có sẵn.

10. Pin đắt, khiến cho phương tiện chạy bằng điện đắt tiền đối với các nước đang phát triển.

2. Put the sentences in 1 in the correct columns. Then choose some ideas to write an essay of 220-250 words about the advantages and disadvantages of electric vehicles. (Đặt các câu ở phần 1 vào các cột chính xác. Sau đó, chọn một số ý tưởng để viết một bài luận trong 220-250 từ vềnhững ưu điểm và nhược điểm của xe điện)

Electric vehicles

AdvantagesDisadvantages1. Electric vehicles do not use fossil fuels and as a result do not emit C02 and other pollutants.3. The initial set-up cost of an electric transport system is high, and electric vehicles are quite costly.2. Electric vehicles are more eco-friendly than diesel ones as they reduce air pollution.4. Electric trams require set routes and are limited to certain areas.6. Electric buses produce less vibration than other buses, which helps passengers to feel more comfortable.5. Electric vehicles use electricity that is often created from fossil fuels.7. Electric cars are quite quiet, which helps to lower noise pollution.9. It takes hours to recharge an electric car, and sometimes charging stations are not available.8. The maintenance cost of electric buses is lower than that of diesel buses.10. Batteries are costly, which makes electric vehicles expensive for developing countries.Gợi ýAs the world population increases, the demand of using vehicles is also growing day by day. Along with other modern means of transportation, electric vehicles have been used more and more popularly. However, just like other new inventions, this modern kind of transportation has its pros and cons.

In terms of advantages, firstly, electric vehicles are really eco-friendly. As they do not use fossil fuels, they do not emit C02 and other pollutants. Therefore, using this kind of vehicle can reduce air pollution. Secondly, they are quite quiet and smooth, with less vibration than other vehicles, so they help lower noise pollution and make passengers feel more comfortable. Last but not least, the maintenance cost of electric vehicles is lower than that of diesel ones.

On the other hand, electric vehicles also bear some disadvantages. The initial set-up cost of an electric transport system is pretty high; thus, electric vehicles are quite costly with expensive batteries. In addition, it takes hours to recharge an electric car, and sometimes charging stations are not available, which delays passengers' travel. As a result, not everyone can afford an electric vehicle and willingly to own it.

In conclusion, electric transportation has both positive and negative points. Hopefully, in the near future, manufacturers will improve electric vehicles to make them the most comfortable, affordable, and eco-friendly that may help people both travel with no problem and save the environment effectively.