Sách Giải Bài Tập và SGK

Unit 3: Vocabulary & Grammar (trang 20)

Unit 3: The green movement

Unit 3: Vocabulary & Grammar (trang 20)

1. Complete the following sentences with the words or phrases that solve the crossword puzzle. (Hoàn thành các câu sau đây với các từ hoặc cụm từ mà giải các câu đố ô chữ)

2. Use the words from the crossword puzzle to complete the sentences. Change the word form, if necessary. (Sử dụng các từ trong câu đố ô chữ để hoàn thành câu. Thay đổi hình thức từ, nếu cần thiết)

Hướng dẫn dịch:

1. Carbon dioxide và carbon đen, hoặc bồ hóng là hai nguyên nhân gây ô nhiễm nguy hiểm nhất.

2. Thực phẩm chúng ta dùng càng hữu cơ, chúng ta càng có nhiều lợi ích về sức khỏe.

3. Nghiên cứu chỉ ra rằng sự ồn ào ở văn phòng có ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất lao động và công việc của nhân viên.

4. Sử dụng nguồn năng lượng có thể tái tạo là lựa chọn tốt nhất để ngăn chặn cạn kiệt nguồn tài nguyên hóa thạch.

5. Cải tiến công nghệ nên thúc đẩy lối sống xanh và phát triển bền vững.

6. Sự cháy là một phản ứng hóa học giữa các chất, thường có oxy là sinh ra sức nóng và ánh sáng.

3. Connect each pair of sentences with an appropriate conjunction in the box to make compound sentences. (Kết nối mỗi cặp câu với một kết hợp thích hợp trong hộp để tạo câu ghép)

1. People should neither throw rubbish nor cut down the trees in the park.

2. Mould and mildew can cause health problems, so we need to remove any growth regularly.

3. For a start, we should either use renewable resources or consume more organic food.

4. Modern household appliances make our life more convenient, but some of them are not eco-friendly and cause pollution.

5. We should not waste paper and cut down any trees.

Hướng dẫn dịch:

1. Mọi người không nên vứt rác bừa bãi hay chặt cây trong công viên.

2. Mốc và nấm có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe, nên chúng ta cần loại bỏ sự phát triển của chúng thường xuyên.

3. Để bắt đầu, chúng ta nên dùng năng lượng tái tạo hoặc dùng nhiều thực phẩm hữu cơ hơn.

4. Các thiết bị trong ngôi nhà hiện đại làm cuộc sống của chúng ta tiện lợi hơn, nhưng một số chúng không thân thiện với môi trường và gây ô nhiễm.

5. Chúng ta không nên lãng phí giấy và chặt cây.

4. Complete the following sentences using which and the words given. Change the word forms or add some words, if necessary. (Hoàn thành các câu sau đây sử dụng "which" và các từ cho trước. Thay đổi hình thức từ hoặc thêm một số từ, nếu cần thiết)

1. Some businesses and people have been environmentally irresponsible, which has led to global warming and climate change.

2. Green technology uses renewable resources, which can help to create eco-friendly products.

3. Climate changes affect crop harvests, which can cause global or local food shortages.

4. Environmental pollution can put some species in danger of extinction, which can affect species diversity on Earth.

5. Everybody should make an effort to go green, which can help to save our planet for future generations.

Hướng dẫn dịch:

1. Một số doanh nghiệp và người dân đang vô trách nhiệm với môi trường, điều này dẫn đến sự nóng lên của trái đất và biến đổi khí hậu.

2. Công nghệ xanh sử dụng các nguồn tài nguyên tái tạo được, có thể giúp tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường.

3. Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến vụ mùa, có thể gây ra thiếu hụt thực phẩm ở địa phương hoặc cả thế giới.

4. Ô nhiễm môi trường có thể đẩy một số loài vào nguy cơ bị tuyệt chủng, có thể ảnh hưởng đến sự đa dạng sinh học trên Trái Đất.

5. Mọi người nên cố gắng để sống xanh, điều này có thể giúp cứu hành tinh của chúng ta cho những thế hệ sau.

5. Use the conjunctions and the ideas in the box to make complex sentences. (Sử dụng các liên từ và ý tưởng trong hộp để tạo câu phức)

1. We should use recycled materials because this will help to save energy.

2. More and more aquatic animals will die if we keep polluting our rivers, seas and oceans.

3. Levels of soot pollution increase when black carbon particles are released into the air.

4. Some farmers still use old diesel trucks although they are aware of their high exhaust emissions.

5. We should walk or cycle more often so that we can reduce energy consumption and air pollution.

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng ta nên sử dụng vật liệu tái chế vì điều này sẽ giúp tiết kiệm năng lượng.

2. Ngày càng có nhiều loài động vật thủy sinh sẽ chết nếu chúng ta tiếp tục gây ô nhiễm sông, biển và đại dương.

3. Mức độ ô nhiễm bụi than tăng khi các hạt carbon đen được thải vào không khí.

4. Một số nông dân vẫn sử dụng xe tải diesel cũ mặc dù họ nhận thức được lượng khí thải cao của chúng.

5. Chúng ta nên đi bộ hoặc đạp xe thường xuyên hơn để chúng ta có thể giảm mức tiêu thụ năng lượng và ô nhiễm không khí.