Sách Giải Bài Tập và SGK

Unit 2: Vocabulary & Grammar (trang 13)

Unit 2: Urbanisation

Unit 2: Vocabulary & Grammar (trang 13)

1. Do the following crossword puzzle. (Giải câu đố ô chữ dưới đây)

1. up-to-date

2. overload

3. weather-beaten

4. fast-growing

5. long-term

6. switch off

7. industrial

8. well-paid

9. thought-provoking

10. agricultural

11. unemployment

12. year-round

→ Mysterious word: URBANISATION

2. Use the correct form of the words in the box to complete each sentence. (Dùng dạng dúng của từ trong hộp để hoàn thành mỗi câu)

Hướng dẫn dịch:

1. Học sinh ngày nay bị quá tải với quá nhiều thông tin không cần thiết.

2. Ông có khuôn mặt sạm nắng và làn da của một người du lịch có tuổi.

3. Ở những nước phát triển nhanh, mọi người có sự tiếp cận với công việc, chăm sóc sức khoẻ, và các cơ sở vật chất khác

4. Rất khó khăn cho người trẻ để tìm được những công việc lương cao ở vùng nông thôn

5. Tư liệu về cuộc sống ở khu ổ chuột thực sự kích thích suy nghĩ và theo sau đó là rất nhiều thảo luận về làm thế nào để giải quyết vấn đề này

6. Cuộc sống ở những khu vực có thời tiết khắc nghiệt quanh năm chẳng dễ dàng gì

3. Complete the sentences with the subjunctive form of the verbs in brackets. (Hoàn thành các câu với dạng giả định của động từ trong ngoặc)

4. Complete the sentences with the ideas in brackets. Use the subjunctive form of the verbs. (Hoàn thành các câu với các ý trong ngoặc. Sử dụng dạng giả định của động từ)

1. His teacher proposed that he improve his English skills in order to find a better paid job.

2. Mr. Le recommended that the government support the farmers financially.

3. It is essential that young people get a good education.

4. The victim's family demanded that the police arrest the attacker.

5. It is imperative that all new migrants obey the rules and regulations of the local area.

Hướng dẫn dịch:

1. Thầy giáo của anh ấy đề xuất rằng anh nên cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình để tìm một công việc lương cao hơn.

2. Ông Lê đề nghị chính phủ hỗ trợ nông dân về tài chính.

3. Những người trẻ cần có được một nền giáo dục tốt.

4. Gia đình của nạn nhân đã yêu cầu cảnh sát bắt giữ kẻ tấn công.

5. Tất cả dân di cư mới bắt buộc phải tuân theo các quy tắc và quy định của địa phương.