Sách Giải Bài Tập và SGK

Unit 2: Reading (trang 15)

Unit 2: Urbanisation

Unit 2: Reading (trang 15)

1. Read the text about urbanisation and choose the best title. (Đọc văn bản về đô thị hoá và chọn tiêu đề phù hợp nhất)

Hướng dẫn dịch:

Các chương trình đô thị hóa đang được thực hiện ở rất nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt ở những vùng tập trung đông dân cư với đất đai và tài nguyên hạn hẹp. Đó là hệ quả tự nhiên của quá trình phát triển kinh tế và công nghiệp. Nó mang lại nhiều lợi ích cho xã hội của chúng ta. Tuy vậy, nó cũng gây ra những vấn đề cho các nhà chức trách địa phương và quy hoạch đô thị trong quá trình duy trì đô thị hóa bền vừng, đặc biệt ở các nước đang phát triển.

Khi có quá nhiều người trong một vùng đất nhỏ, cơ sở hạ tầng đô thị hóa không thể hiệu quả. Sẽ thiếu chỗ ở, năng lượng và cung cấp nước. Điều này tạo ra những quận thành phố quá tải mà lại không có các cơ sở vật chất thiết yếu,

Hiện nay, đô thị hóa nhanh đang diễn ra vượt trội hơn hẳn ở các nước đang phát triển nơi mà đô thị hóa bền vững có vẻ không ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người. Nhà của họ chỉ là những ngôi nhà ổ chuột kém vệ sinh. Con cái họ chỉ có trình độ giáo dục tối thiểu. Vì vậy, giải quyết những khó khăn là ưu tiên đầu tiên của họ hơn bất cứ điều gì. Chỉ khi chất lượng cuộc sống của họ được cải thiện, họ mới có thể hướng đến những giá trị lớn hơn trong cuộc đời.

Do đó, đô thị hóa bền vững ở những vùng khác nhưng nên bắt đầu từ những mức độ khác nhau. Với những vùng phát triền, có thể tập trung vào đạt đến một cuộc sống đô thị bền vững hơn. Nhưng với những vùng kém phát triển hoan, phát triển đô thị cần phải thực sự bắt đầu từ việc cung cấp những nhu cầu cơ bản nhất của con người như đủ năng lượng, nước sạch, nhà ở vệ sinh và tiếp cận với cơ sở hạ tầng xã hội hiệu quả.

The best title is C. Challenges of sustainable urbanisation

2. Based on the information in the text, decide whether the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). Tick the boxes. (Dựa trên những thông tin trong văn bản, quyết định các nhận định sau đây là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG). Tích vào các hộp)

3. Look for the words in the text which mean the following: (Tìm những từ trong văn bản mà có nghĩa như sau:)