Sách Giải Bài Tập và SGK

Unit 10: Vocabulary & Grammar (trang 35)

Unit 10: Lifelong learning

Unit 10: Vocabulary & Grammar (trang 35)

1. Do the following crossword puzzle. (Giải câu đố ô chữ)

2. Complete the sentences with the words from the crossword puzzle in bài 1. Change the word form if necessary. (Hoàn thành các câu với từ trong câu đố ô chữ trong 1. Thay đổi hình thức từ nếu cần thiết)

1. Nghề dạy học đòi hỏi phải tiếp tục học hỏi từ thực tiễn giáo dục phát triển theo thời gian.

2. Một số người tin tưởng mạnh mẽ rằng mục đích cuối cùng của việc học suốt đời là tự cải thiện.

3. Không có khóa học nào của chúng tôi là bắt buộc vì vậy tất cả học viên của chúng tôiđều là tự nguyện.

4. Ngay cả những người học tự định hướng thường yêu cầu một chút hướng dẫn lúc đầu.

5. Sinh viên tốt nghiệp sẽ thu nhận những kỹ năng để theo đuổi học tập suốt đời trong suốt sự nghiệp của họ.

6. Để thành công trong công việc, người lao động nên có động lực mạnh mẽ để nâng cao kỹ năng thực hành của họ.

3. Complete the conditionals Type 3, and mixed conditionals of Type 2 and Type 3, putting the verbs in brackets in the correct form. (Hoàn thành các điều kiện loại 3, và điều kiện hỗn hợp loại 2 và loại 3, đưa các động từ trong ngoặc ở dạng đúng)

1. hadn't employed, couldn't have got

2. couldn't continue, hadn't received

3. had been, wouldn't have cared

4. wouldn't have become, had ignored

5. hadn't learnt, wouldn't find

4. Read the following situations and complete the conditionals Type 3, and mixed conditionals of Type 2 and Type 3 so that they have the same meaning. (Đọc các tình huống sau đây và hoàn thành điều kiện loại 3, và điều kiện hỗn hợp loại 2 và loại 3 để chúng có cùng một ý nghĩa)

1. …he would not be a really successful man now

2. …he could not have afforded to join the course on soft skills

3. …she could speak with the foreign partners in this project now

4. …she would not be in a cake baking class now

5. …he could not have solved most problems by himself

5. Use the clues to complete the following conditionals as requested. (Sử dụng các manh mối đểhoàn thành câu điều kiện sau đây theo yêu cầu)

1. If the lifelong learning campaign had taken place in our company, every employee would have known about its importance.

2. If the subjects at high school had been more relevant to the real world, I could apply that knowledge in my job now.

3. If my sister had had enough money for learning after college, she could get a Bachelor of Science degree now.

4. My sister wouldn't have been aware of the importance of lifelong learning if she had not had conversation with her careers adviser.

5. If my elder brother hadn't been interested in improving his management skills, he could not become so successful now.

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu chiến dịch học tập suốt đời đã diễn ra trong công ty của chúng tôi, mỗi nhân viên đã có thể biết về tầm quan trọng của nó.

2. Nếu các môn tại trường trung học đã phù hợp hơn với thế giới thực, tôi có thể áp dụng kiến thức đó trong công việc của tôi bây giờ.

3. Nếu em gái tôi có đủ tiền cho việc học tập sau đại học, cô có thể nhận được bằng Cử nhân Khoa học bây giờ.

4. Chị gái của tôi sẽ không có được nhận thức về tầm quan trọngcủa việc học tập suốt đời nếu cô không có cuộc trò chuyện với cố vấn nghề nghiệp của mình.

5. Nếu anh trai của tôi không quan tâm việc nâng cao kỹ năng quản lý của mình, anh ấy không thể trở nên thành công bây giờ.