Sách Giải Bài Tập và SGK

Test yourself 2

Test yourself 2

1. Listen to the recording and mark the stressed syllables in the following sentences. (Nghe đoạn ghi âm và đánh dấu những âm tiết được nhấn mạnh trong câu sau đây)

1. 'Animal and 'plant extinction can 'ruin the 'ecosystem and biodi'versity.

2. It can be 'risky to de'velop arti'ficial in'telligence.

3. 'Job 'interviews are very im'portant when employers 'make their re'cruitment decisions.

4. He is 'searching for ca'reer ad'vice on the 'Internet.

5. A 'good 'lifelong 'learner could ad'vance at 'work and in 'life.

6. A'pplying for a 'job seems compli'cated and 'time-con'suming.

2. Use the correct form of the words in brackets to complete the sentences. (Sử dụng hình thức đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành câu)

Hướng dẫn dịch:

1. Tại nơi làm việc, cảm nhận xấu của bạn bởi các nhà quản lý và các đồng nghiệp của bạn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển sự nghiệp của bạn.

2. Anh lấy gia cảnh nghèo khó của mình làm một công cụ tự tạo động lực để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

3. Bình chữa cháy của tôi trống rỗng, vì vậy tôi nghĩ về việc bơm lại nó hoặc mua mới.

4. Sự hủy diệt môi trường sống của chúng là một trong những lý do tại sao nhiều loài động vật bị đe dọa.

5. Bảo mật công việc là một yếu tố mà mọi người nên cân nhắc khi họ tìm kiếm việc làm.

6. Tom muốn làm một cái gì đó mạo hiểm như tham gia một chuyến thám hiểm tới khu rừng nhiệt đới.

3. Complete the second sentence so that it means the same as the first one. (Hoàn thành các câu thứ hai để nó có nghĩa tương tự như câu đầu tiên)

1. He told me to come in and close the door.

2. She intended to change her job because she was/had become bored with that one.

3. He told the police: “I was walking in the park when I saw the suspect.”

4. The man is believed to be recovering fast in hospital.

5. My neighbour has had his broken fence fixed recently.

6. The headmaster had all the students in the school wear their uniforms on Teachers' Day.

4. Choose the best answer to complete each sentence by circling A, B, C or D. (Chọn câu trả lời đúng nhất để hoàn thành mỗi câu bằng cách khoanh tròn A, B, C hoặc D)

5. Read the text and answer the questions below by choosing the most appropriate option A, B, C or D. (Đọc văn bản và trả lời các câu hỏi dưới đây bằng cách chọn phương án phù hợp nhất A, B, C hoặc D)

Hướng dẫn dịch:

Trở thành một giáo viên đòi hỏi không chỉ kiến thức trong lĩnh vực hàn lâm mà còn cần sự tận tâm trong việc học tập trọn đời, và sự nhiệt tình chia sẻ kiến thức với người khác. Để trở thành một trong số những nhà giáo dục danh tiếng nhất ở Mỹ, một người cần đáp ứng đủ những yêu cầu cơ bản.

Đầu tiên và trước hết, đó là cần thiết phải có là bằng đại học về giáo dục.

Nếu có một ứng viên có bằng đại học ở lĩnh vực khác, một chương trình bổ túc làm giáo viên là điều cần thiết. Nhưng đó không phải là tất cả. Hầu hết mọi trường học ở Mỹ hiểu rằng trong lớp học trong thực tế, kinh nghiệm dạy học là một phần thiết yếu của đào tạo giáo viên. Trước khi đứng lớp, một người cần hoàn thành chương trình đào tạo bao gồm cả làm việc như một giáo viên giám sát học sinh.

Những người muốn trở thành giảng viên đại học cần bằng cấp cao hơn. Có một bằng thạc sĩ là điều cần thiết, nhưng nếu có được nó quá sớm thì sẽ có những quan ngại về việc ứng viên thiếu kinh nghiệm thực tế.

Trên thực tế, rất ít trường học muốn thuê những người tập sự với ít kinh nghiệm đứng lớp và thậm chí nếu họ được chấp nhận, những giáo viên mới được đào tạo thường được được trả lương thấp. Một giải pháp thông minh cho vấn đề này là những sinh viên tốt nghiệp tương lai chuẩn bị bắt đầu công việc làm giáo viên trước khi học lấy bằng thạc sĩ.

Bên cạnh kiến thức và kinh nghiệm, những phẩm chất cá nhân cũng được yêu cầu. Một giáo viên nên là người lạc quan, luôn có chuẩn bị, tập trung và quan trọng nhất là kiên nhất. Là một giáo viên cần phải ý thức về sự thật rằng học thập đôi khi là việc khó khăn, thậm chí cho những học sinh nhiều động lực nhất. Hơn nữa, dạy học có thể đôi lúc rất mệt mỏi và bực bội nên một ứng viên cho công việc giáo viên cần luyện tập kiên nhẫn.

Tóm lại, như những công việc, kĩ thuật dạy học cần cả bằng cấp, kinh nghiệm và phẩm chất cá nhân. Những ứng viên dạy học đáp ứng những yêu cầu quan trọng này luôn được cần ở Mỹ.

6. Read and complete the text with the words from the box. (Đọc và hoàn thành văn bản với từ trong hộp.)

Hướng dẫn dịch:

Với sự phát triển của công nghệ, học tập suốt đời với chi phí thấp và thuận tiện tuyệt vời không còn khó khăn. Học tập suốt đời cho phép mọi người làm tăng trí tuệ của họ vì nó giúp phát triển đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm cá nhân và chuyên nghiệp của người học. Để tiếp tục học tập học tập lâu dài của mình, những người học suốt đời cần có một cảm giác về hoạt động tình nguyện và khả năng tự động viên. Hai phẩm chất từng bước giúp con người tạo cho mình khả năng tự định hướng, mở mang tâm trí của họ, và có được một đời viên mãn.

7. Listen to a lecture about killing elephants in Africa and choose the correct answer A, B, C or D. (Lắng nghe một bài giảng về việc giết voi ở châu Phi và chọn câu trả lời đúng A, B, C hoặc D)

Audio script

Today, we are going to talk about the reasons for the killing of elephants in Africa.

Like much of the world, we all know that the African elephant is a seriously endangered species. A booming Chinese middle-class with an expensive taste for ivory, poverty in Africa, and most importantly, weak and corrupt law enforcement means more elephants are being k I led than ever. As a result, some 30,000 African elephants are killed each year, more than 100,000 between 2010 and 2012, and the pace of killing is not slowing. Tanzania recently announced that its elephant population has fallen from 110,000 to fewer than 44,000. Locals, including poor villagers, are killing elephants for cash. Even if they are caught, the penalties are too light to act as a real deterrent. Park rangers are often the only force opposing the killers, but their numbers are small and they are ill-equipped. They are troops on the front line of a violent battlefield which affects the whole ecosystem of the world.

8. You have just had a successful job interview and are now an employee of a big company. Write a letter to a friend to share your good news, and offer some tips on how to have a successful job interview. (Bạn vừa có một cuộc phỏng vấn việc thành công và bây giờ là một nhân viên của một công ty lớn. Hãy viết thư cho một người bạn để chia sẻ tin tốt của bạn, và cung cấp một số lời khuyên về việc làm thế nào để có một cuộc phỏng vấn việc thành công)

Gợi ý

Dear Nam,

How are do doing? I hope that you’re enjoying your summer holiday.

I'm writing to tell a good news. I've just had an interview for a job as business assistant. And I got the job! I was so happy. I wanted to share the happiness with you immediately.

The company is also looking for a IT assistant position, so I think you might be interested in applying. If you can pass the the interview, we can work together in the company!

Let me share some of my best job interview tips with you.

First, you need to do some research on the company, the managers, and the post that you desire. The more information you get about the company, the better you will be able to answer the interview questions.

Second, before the interview, prepare some responses to the most common interview questions. It is not necessary to memorise the answers but you should know as many details and examples as possible.

On the day of the interview, dress smartly and arrive fifteen minutes before your scheduled interview. These are the ingredients to creating a good first impression. During the interview, remember to be confident, focused and genuine. Believe that you have all the necessary qualities that the job requires, and your confidence will show through.

Please try to follow all my tips and you'll get the job.

Looking forward to hearing some good news from you!

Love,